logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 24.03.2014 r.

BGK.7011.1.2013

WYKONAWCY
Zapytanie ofertowe na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14 000 EURO

 

 Gmina Wąchock zwraca się z zapytaniem ofertowymna realizację usługi w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie obostrzenia  2-go stopnia w linii napowietrznej 15kV GPZ Podemłynek – Parszów w przęśle 78-79 magistrali linii (m. Wielka Wieś gm. Wąchock).

Zakres rzeczowy do wykonania:

1) zakup map do celów projektowych

2) projekt techniczny – 4 egz. wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej

3) przedmiar robót

4) kosztorys inwestorski

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

6) uzgodnienie dokumentacji z kierownikiem Posterunku Energetycznego Starachowice.

      Pisemną ofertę w zamkniętych kopertach należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia4 kwietnia 2014 roku do godz. 11.00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku                                                   ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej – obostrzenie 2-go stopnia w linii napowietrznej 15kV” (liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2014 roku o godz. 11.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój nr 2.

Oferta powinna zawierać:

- cenę oferty brutto za wykonanie dokumentacji projektowej,

- termin realizacji usługi - maksymalnie do dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Załączniki do składanej oferty:

- kserokopia uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej lub elektroenergetycznej

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopia aktualnego zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tut.  Urzędzie pokój Nr 2 lub telefonicznie (041)27-36-132.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Zapytaniem ofertowymna poniżej 14 000 euro na realizację usługi w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie obostrzenia 2-go stopnia w linii napowietrznej 15kV GPZ
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-03-25 11:40:09
Data udostępnienia informacji: 2014-03-25 11:40:09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-25 11:46:26

Wersja do wydruku...

corner   corner