logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 11.06.2014 r.

BGK.6845.13.2014

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres do 10 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, z przeznaczeniem na lokalizację obiektu, w którym prowadzona będzie działalność usługowo-handlowa – lokal gastronomiczny czynny w sezonie letnim

 

1.  Lokalizacja: Wąchock, ul. Kolejowa (załącznik Nr 2).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

 •    część działki nr 4816/17 o pow. 250 m2, zapisana w księdze wieczystej KW nr KI1H/00031195/2.

3.  Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, teren nieutwardzony, o powierzchni 250 m2. Nieruchomość posiadadostęp do mediów tj.: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza energetycznego NN. Teren do wydzierżawienia zlokalizowany jest w sąsiedztwie obiektów rekreacyjnych i sportowych (m.in.skatepark, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, zbiornik wodny, promenada spacerowa, ścieżka rowerowa).

4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomość wolna od obciążeń i innych zobowiązań.

5.  Przeznaczenie nieruchomości i ogólne warunki dzierżawy:     

5.1.Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 10 lat na lokalizację obiektu, w którym prowadzona będzie działalność usługowo-handlowa – lokal gastronomiczny czynny w sezonie letnim w 2014 r. w okresie od 1 września do 31 października oraz w sezonach letnich w latach 2015-2023w okresach od 1 maja do 31 października.  
Nie przewiduje się zawarcia umowy dzierżawy z kilkoma osobami fizycznymi lub kilkoma osobami prawnymi.

5.2. Teren dzierżawy o powierzchni 250 m2 obejmuje możliwość lokalizacji lokalu gastronomicznego oraz ogródka gastronomicznego. Wszystkie elementy wyposażenia (lodówki, lady chłodnicze, zapasy towarów, grille itp.) obligatoryjnie winny znajdować się wewnątrz lokalu gastronomicznego. Na zewnątrz w ogródku gastronomicznym winny znajdować się jedynie: krzesła, stoły, parasole, ewentualnie skrzynie lub donice z kwiatami.
5.3.Dzierżawca, na swój koszt,  zobowiązany jest do likwidacji ogródka  gastronomicznego  po zakończeniu każdego sezonu letniego.

5.4. Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać czystość na terenie dzierżawy oraz w obrębie 1 metra wokół zajmowanego terenu.

5.5. Dzierżawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić dzierżawiony teren firmom specjalistycznym zajmującym się obsługą sieci.

5.6.   Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia wynikające z wymaganych prawem przepisów, w szczególności zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach. Umowa dzierżawy zapewnia wyłącznie prawo do terenu i nie zwalnia od obowiązku uzyskania własnym staraniem i na własny koszt innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zezwoleń i koncesji.

5.7. Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

5.8. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości.
5.9.Przeznaczenie w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock: teren przeznaczony do wydzierżawienia znajduje się na terenach usług.

6. Warunki zagospodarowania:

6.1. Obiekt o lekkiej konstrukcji, nie związany trwale z podłożem, zharmonizowany z otoczeniem, zatwierdzony na etapie realizacji przez Wydzierżawiającego.

6.2. Kształt na planie wielokąta, okręgu, ewentualnie inny- harmonijnie wpisujący się w krajobraz.

6.3. Materiał użyty na elewacji – w dominującej części drewno lub szlachetne, nowoczesne materiały elewacyjne.

7.Warunki zagospodarowania dotyczące ogródka gastronomicznego:

7.1. Teren bezwzględnie wyposażony w kosze na śmieci,

7.2. Wyposażenie np. parasole, krzesła, stoły – wg koncepcji Dzierżawcy.

8. Wyjściowa miesięczna stawka czynszu dzierżawnego do przetargu dla dzierżawionej nieruchomości wynosi 1.254,60 w tym podatek VAT (23%).Za każdy miesiąc prowadzonej działalności czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego opłacać będzie również podatek od nieruchomości.

9. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na dzierżawę terenu pod działalność usługowo-handlową – lokal gastronomiczny”. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 (sekretariat) najpóźniej do dnia 26 czerwca 2014 r. do godz. 10.00.

10.Pisemne oferty powinny zawierać:

•    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna (wg wzoru załącznik Nr 3), wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpis aktualny z KRS oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę w/w nieruchomości (o ile taka jest wymagana) – dotyczy osoby prawnej,

•    datę sporządzenia oferty,

•    oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

•    dowód wpłaty wadium oryginał,

•    kserokopia dowodu osobistego,

•    nr konta bankowego, na które należy zwrócić, przelewem, wpłacone wadium w przypadku nie wygrania przetargu,

•    koncepcja zagospodarowania terenu w tym: plan zagospodarowania terenu, rysunki bądź fotografie (w kolorze) proponowanego obiektu gastronomicznego,

•    oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego,

•    dodatkowo - udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności z zakresu gastronomii – oświadczenie Oferenta,

•    stosowne pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania danego podmiotu.

11. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

11.1. Koncepcja zagospodarowania terenu dzierżawy -  max.  30 pkt

11.2. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności z zakresu gastronomii, punktacja liczona według wzoru:

ilość lat doświadczenia    x 20
5
 

max. 20 pkt

 

UWAGA: Osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności z zakresu gastronomii ≥5 lat otrzymują max. ilość punktów max. 20 pkt

11.3. Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego, punktacja liczona według wzoru: 

stawka proponowana w     badanej      ofercie       x 50
stawka najwyższa zaoferowana w przetargu

 

max. 50 pkt

12. Wysokość wadium, forma, termin wniesienia: Wadium w kwocie 1.000,00 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku, najpóźniej do dnia 25.06.2014 r. Wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone przelewem na podany w ofercie nr konta bankowego. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

UWAGA: Datą dokonania wniesienia wadium jest data wpływu środków na podany wyżej rachunek bankowy.

13. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 26.06.2014 r. godz. 10.30, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 10.

14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

15. Ustalenia dodatkowe: Przetarg uznany zostanie jako zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje miesięcznej stawki czynszu  dzierżawnego wyższej od wyjściowej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego lub gdy na przetarg nie wpłynie żadna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

16.Zastrzeżenia: Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Załączniki:

1. Regulamin przetargu – załącznik Nr 1

2. Lokalizacja przedmiotu dzierżawy – załącznik Nr 2

3. Formularz oferty – załącznik Nr 3

4. Projekt umowy dzierżawy – załącznik Nr 4

Nazwa dokumentu: Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11 14:19:31
Data udostępnienia informacji: 2014-06-11 14:19:31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:48:03

Wersja do wydruku...

corner   corner