logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami, znajdujących się przy cmentarzu w Wąchocku ulica Św. Rocha, stanowiących część działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1998/2 będącej własnością Gminy Wąchock, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr KI1H/00040515/8, na okres do dnia 16 października 2014 roku do dnia 15 listopada 2014 roku.

 

Przedmiotem przetargu są następujące stanowiska:

 

1) stanowisko Nr 9 o pow. 50 m² stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł+23% podatku VAT.

Kwota wadium w wysokości 60,00 zł.

2) stanowisko Nr 10 o pow. 50 m² stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł+23% podatku VAT.

Kwota wadium w wysokości 60,00 zł.

Każde stanowisko jest przedmiotem odrębnego przetargu.

Oznaczenie stanowisk handlowych oraz ich położenie, zaznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 7 października 2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 14 października 2014 roku w formie przelewu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu oraz wskazywać numer stanowiska, którego wpłata dotyczy.

Uwaga: Datą dokonania wniesienia wadium jest data wpływu środków na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach adresowane na Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock z napisem „Przetarg na dzierżawę” należy składać w terminie do dnia 15 października 2014 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10. Liczy się data wpływu oferty do tut. Urzędu. Oferty przesłane pocztą lub przesyłką kurierską muszą wpłynąć do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku najpóźniej dnia 15 października 2014 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w przetargu.

 

Pisemna oferta powinna zawierać (wzór zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia):

imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpis aktualny z KRS (z ostatnich trzech miesięcy) oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości (o ile jest wymagana) – dotyczy osoby prawnej
datę sporządzenia oferty
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
oferowaną stawkę czynszu za okres dzierżawy nie niższą niż cena wywoławcza
dowód wniesienia wadium (kopia)
numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.

 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z jednakową ceną na to samo stanowisko, zostanie zorganizowana część jawna przetargu w dniu 15 października 2014 roku o godzinie 1100 w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

W związku z powyższym obecność oferentów na przetargu będzie obowiązkowa.

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

W przypadku wydzierżawienia dwóch stanowisk, Oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Uczestnikom przetargu, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany w ofercie.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Wąchock w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od dokonania wpłaty czynszu dzierżawnego w terminie do zawarcia umowy (przed jej podpisaniem) lub w przypadku odstąpienia od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest dokonanie pełnej wpłaty czynszu dzierżawnego podanego w ofercie.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 15 października 2014 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku (pokój Nr 2).

W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów

- weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu

W części niejawnej przetargu (bez udziału oferentów) komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Umowy dzierżawy na poszczególne stanowiska handlowe, zostaną zawarte z oferentami, które spełnią warunki określone w niniejszym ogłoszeniu oraz zaoferują najwyższe ceny.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przetargu przez komisję przetargową. Wszystkich, którzy złożyli oferty, Organizator przetargu zawiadamia na piśmie o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg uznany zostanie jako zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej stawki od wywoławczej lub gdy na przetarg nie zostanie złożona żadna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Podstawą zawarcia umowy dzierżawy jest protokół z przetargu. Organizator przetargu zawiadamia na piśmie osobę, która przetarg wygrała o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez uzasadnienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do zawarcia umowy, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu ma prawo wybrać kolejną ważną ofertę i zawrzeć umowę z oferentem, który ją złożył.

Postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg jest ważny choćby wpłynęły po jednej ofercie na każde stanowisko, spełniające warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach dzierżawy udziela pracownik  tut. Urzędu - Lidia Banaszczyk pokój Nr 2 tel. (041) 27-36-132.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info.

 

Wąchock, dnia 08.10.2014 r.                                                                         

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
/-/ Jarosław Samela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

…………………………………………..

                                                                                                                         miejscowość i data

………………………………………………………..

Imię i nazwisko, nazwa firmy)

 

…………………………………………………………

(adres)

 

…………………………………………………………

(NIP, REGON)

 

…………………………………………………………

(numer telefonu kontaktowego)

 

GMINA WĄCHOCK

 

 

OFERTA

 

         W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę stanowisk handlowych w Wąchocku przy ulicy Św. Rocha

 

składam ofertę na dzierżawę stanowiska handlowego Nr ………………

 

1. Za dzierżawę powyższego stanowiska oferuję czynsz dzierżawny netto w wysokości …………………. (słownie: …………………………………………………………………) + 23% podatku VAT co w całości stanowi kwotę ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….).

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy dzierżawy na warunkach wskazanych przez Wydzierżawiającego w projekcie umowy dzierżawy.

4. W przypadku nie wybrania mojej oferty proszę o zwrot wadium na wskazany niżej rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………

 

Załącznik – kopia dowodu wniesienia wadium

 

……………………………………………..

                                                                                                                     (podpis oferenta, pieczęć firmy)

Załącznik Nr 3

- projekt-

 

UMOWA DZIERŻAWY NR ………

 

zawarta w dniu ……….. 2014 roku pomiędzy Gminą Wąchock reprezentowaną przez ………………………………, zwaną w dalszej części „Wydzierżawiającym", a P. ……………….. zam. ……………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „……………………..”, zwanym                w dalszej części umowy „Dzierżawcą",

 

umowa o treści następującej:

§ 1.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1998/2 o pow. 50 m2 stanowiącej stoisko nr ……., będącej własnością Gminy Wąchock, położonej w Wąchocku przy ulicy Św. Rocha, arkusz mapy 12 (lokalizacja zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), na którą Sąd Rejonowy                                  w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KI1H/00040515/8.

§ 2.

Wydzierżawiający oświadcza, że opisaną w § 1 część nieruchomości gruntowej wydzierżawia               z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów i zniczy. Dzierżawca zaś oświadcza, że zgadza się na ustanowienie na jego rzecz dzierżawy oraz, że znana mu jest lokalizacja przedmiotu dzierżawy.

§ 3.

Strony zawierają niniejszą umowę na okres od dnia 16 października 2014 roku do dnia                          15 listopada 2014 roku.

§ 4.

 Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy, zgodnie ze złożona ofertą z dnia …………. Dzierżawca  uiścił Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz w wysokości ……… zł + 23 % podatku VAT, co stanowi  kwotę brutto w wysokości ………. zł (słownie: ………………………………),
Czynsz dzierżawny został wpłacony na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku                 Nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011 w dniu …………….
Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania oprócz czynszu dzierżawnego także podatku od nieruchomości za wydzierżawiony grunt, który naliczy Referat Finansowy tut. Urzędu w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

 

 

§ 5.

Dzierżawca zobowiązany jest utrzymać teren dzierżawy w należytym porządku, oraz do  uprzątnięcia go po zakończeniu codziennego handlu.

§ 6.

1. Dzierżawca będzie używać przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie i nie może zmieniać go, ani poddzierżawiać osobie trzeciej, bez zgody Wydzierżawiającego.

2. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,                    w szczególności do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynikającym                  z niniejszej umowy.

3. Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz zgłoszenia obowiązku podatkowego. Obowiązki te obciążają Dzierżawcę.

4. Dzierżawca oświadcza, iż znane mu są ograniczenia i obowiązki w zakresie używania przedmiotu umowy wynikające z przepisów prawa i będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy stosownie do tych ograniczeń i obowiązków. Kary wynikające z korzystania                 z przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z przepisami prawa, ponosi Dzierżawca.

5. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot umowy                     w stanie niepogorszonym, bez obowiązku zwrotu przez Wydzierżawiającego równowartości nakładów poczynionych przez Dzierżawcę.

§ 7.

Jeżeli Dzierżawca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu lub zostaną naruszone warunki wynikające z niniejszej umowy, Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8.

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory wynikłe z jej stosowania podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy           w Starachowicach.

§ 9.

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dzierżawca i dwa Wydzierżawiający.

 

WYDZIERŻAWIAJĄCY:                                                                    DZIERŻAWCA:

 

 

Nazwa dokumentu: Drugi pisemny drzetarg nieograniczony na dzierżawę stanowisk przeznaczonych do prowadzenia handlu zniczami i kwiatami, znajdujących się przy cmentarzu w Wąchocku ulica Św. Rocha
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-10-08 12:54:51
Data udostępnienia informacji: 2014-10-08 12:54:51
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-08 13:02:09

Wersja do wydruku...

corner   corner