logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock 14.07.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

do 30 000 EURO na:„Opracowanie warunków technicznych przebudowy  drogi gminnej – ulica Słoneczna w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi gminnej – ulica Błonie w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ewid. 504/2 w Marcinkowie” oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej ulica Górna w Wąchocku.”

 

ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. Świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I.2)     RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Opracowanie warunków technicznych przebudowy  drogi gminnej – ulica Słoneczna w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi gminnej – ulica Błonie w Wąchocku”, „Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ewid. 504/2 w Marcinkowie”.

II.1.1.2)   Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.1.3)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Założenia projektowe:

Ulica Słoneczna w Wąchocku.

Początek zadania przyjmuje się w km 0+040

klasa drogi D
długość drogi 350 m
szerokość drogi zmienna 3,5 m ÷ 4 m
konstrukcja drogi:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm

e) po prawej i lewej stronie drogi pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa o gr. 10 cm, oraz zjazdy do posesji umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami

Ulica Błonie w Wąchocku

klasa drogi L
długość drogi 860 m
szerokość drogi 3 m
konstrukcja drogi:

 - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm

e) po prawej i lewej stronie drogi pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa o gr. 10 cm, oraz zjazdy do posesji umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami.

Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ewid. 504/2 w miejscowości Marcinków

długość drogi 295 m
szerokość drogi 4 m
konstrukcja drogi:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm

e) po prawej i lewej stronie drogi pobocza o szerokości 0,50 m z kruszywa o gr. 10 cm, oraz zjazdy do posesji umocnione destruktem skropionym emulsją i grysami.

2.  Zaprojektowanie projektów stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z ich zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach oraz Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

3. Warunki techniczne  należy sporządzić na aktualnych kopiach map zasadniczych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.  Opracowania warunków technicznych powinno zawierać:

- część opisową,

- projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie,

- przekroje konstrukcyjne, profil podłużny drogi,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu. 

II.1.1.4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2015 r.

II.1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej ulica Górna w Wąchocku.”

II.1.2.1) rodzaj zamówienia: usługa.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

droga klasy L
długość drogi 844 m
szerokość drogi zmienna 3,5 ÷ 4,0 m
konstrukcja drogi:

w przypadku przebiegu drogi po istniejącym śladzie na działkach o nr ewid. 4600 i 1016

- warstwa wyrównawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 mm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm

w przypadku przebiegu drogi po nowym śladzie na działce o nr ewid. 1016 i na działce o nr ewid. 460/1

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 8 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 4 cm

e) wykonanie po prawej i lewej stronie drogi poboczy o szerokości 0,50 m z kruszywa o gr. 10 cm,  oraz zjazdów do posesji umocnionych destruktem skropionym emulsją i grysami

odmulenie i wyprofilowanie istniejącego rowu
wykonanie rowów odwadniających
wykonanie przepustów z rur PEHD o średnicy 60 cm z przyczółkami

e)zaprojektowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach oraz Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej należy sporządzić na aktualnej kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3.Opracowanie dokumentacji projektowej powinno zawierać:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i ekspertyz w zakresie obowiązujących przepisów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót.

- złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Starachowicach o zamiarze rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego.

- projekt winien być sprawdzony przez osoby uprawnione.

- sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

II.1.2.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania zamówienia – do 29.02.2016 r.

III)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

III.1)  Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie , iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także że posiada niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa pozwalające na realizację przedmiotowego  zadania.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku ofertę uzna się za nieważną.

IV PROCEDURA.

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisko.info

Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 5.

IV.4.2) Termin składania ofert: 22.07.2015 r. godz. 1100, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10, otwarcie ofert 22.07.2015 r. godz. 1115.

IV.4.3) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z ofert, które wpłyną w określonym terminie.

IV.4.4) o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany tylko Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Pozostali Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

IV. 4.5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

V) ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 projekt umowy.

Burmistrz Wąchocka

Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi gminnej – ulica Słoneczna, ulica Błonie, droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ewid. 504/2 w Marcinkowie oraz ulica Górna w Wąchoc
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kiwak
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-07-14 12:20:25
Data udostępnienia informacji: 2015-07-14 12:20:25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-14 12:48:28

Wersja do wydruku...

corner   corner