logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
minus Oświadczenia Majątkowe
   minus Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
   plus Oświadczenia Majątkowe Radnych
   minus Oświadczenia Majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych
      plus Oświadczenia za lata 2011-2017
   plus Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu Miasta i Gminy
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

BGK.7021.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

poniżej 30 000 euro

 

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych syntetycznej nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w miejscowości Wąchock oraz Parszów”

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock, 27–215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni boisk piłkarskich wykonanych z trawy syntetycznej wypełnionej zielonym granulatem EPDM, w miejscowości Wąchock – pow. 1860 m2 oraz w miejscowości Parszów – pow. 2048 m2, polegająca m.in. na:

 • usunięciu zanieczyszczeń z zewnętrznej warstwy nawierzchni boiska,
 • rozluźnieniu zbitego granulatu i rozprostowaniu włókien syntetycznej trawy, wydostaniu wypełnienia na powierzchnię,
 • usunięciu zanieczyszczeń z wewnętrznej warstwy nawierzchni boiska, ponownym rozprowadzeniu oczyszczonego granulatu na nawierzchnię,
 • równomiernym rozprowadzeniu granulatu na całej powierzchni wraz z uzupełnieniem oraz rozprostowaniem włókien trawy,
 • wykonaniu innych niezbędnych prac pielęgnacyjnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownymi wytycznymi i normami,

3. Termin wykonania zamówienia,

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.09.2016 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:

 • posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, dotyczących wykonania pielęgnacji syntetycznych nawierzchni boisk o  powierzchni min. 1800 m2 każde.    

Wykonane zamówienia powinny być poparte dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

6. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza),
 • wykaz wykonanych usług określonych w ust. 5 pkt. z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie; dowodami, że usługi zostały wykonane należycie mogą być: referencje, poświadczenia, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.

7. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena.

8. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10, nie później niż do dnia 18.08.2016 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w dniu 18.08.2016 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.

Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona opisem „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych syntetycznej nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w miejscowości Wąchock oraz Parszów”

Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki.

W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem,

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

W przedmiotowym postępowaniu, strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy), oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują faksem lub pisemnie lub drogą elektroniczną:

- pisemnie na adres: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

- faksem na numer: (41) 27-36-159

- e-mail: sekretariat@wachock.pl

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych syntetycznej nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w miejscowości Wąchock oraz Parszów
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-10 12:09:26
Data udostępnienia informacji: 2016-08-10 12:09:26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:13:46

Wersja do wydruku...

corner   corner