logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
minus Jednostki pomocnicze
   minus Sołectwo Marcinków
   minus Sołectwo Parszów
   minus Sołectwo Rataje
   minus Sołetcwo Węglów
   minus Sołectwo Wielka Wieś
   minus Osiedle Południe w Wąchocku
   minus Osiedle Północ w Wąchocku
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                  Wąchock, dnia 07.12.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT

GMINA WĄCHOCK

Zaprasza do składania ofert na:

 1. Wykonanie audytu energetycznego oraz szacunkowego kosztorysu opracowanego metodą uproszczoną dla:
 1. części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku przy ulicy Kościelnej 10,
 2. budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1.

z wariantami zawierającymi oprócz wskazania rozwiązania optymalnego wytyczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwiększającego efektywność energetyczną dla każdego z budynków o 25 % i o 61 %.

 1. Zadanie należy wykonać od dnia podpisania przedmiotowej umowy do dnia 23.12.2016 r.
 2. Można składać oferty częściowe.
 3. Przedmiot zadania należy wykonać z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, zarówno polskiego jak i unii europejskiej. W szczególności zgodnie z:
 1. Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 712 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346),
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1606),
 4. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/EU z dnia 25.102012 r. w sprawie efektywności energetycznej,(…).
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
 1. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny i staranny.
 2. W ofercie należy umieścić:
 1. cenę brutto w złotych za wykonanie audytu energetycznego,
 2. cenę brutto w złotych za wykonanie szacunkowego kosztorysu opracowanego metodą uproszczoną,
 3. oświadczenie, że przedmiot oferty będzie wykonany zgodnie z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, zarówno polskiego jak i unii europejskiej,
 4. oświadczenie o posiadaniu wiedzy technicznej, doświadczeniu oraz środków niezbędnych do wykonania przedmiotu oferty,
 5. nazwę i dane kontaktowe oferenta.
 1. Oświadczenie musi być zgodne ze stanem faktycznym i opatrzone formułą o świadomości odpowiedzialności karnej zgodnie z Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego.
 2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock do dnia 15.12.2016 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA NA WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ / LUB SZACUNKOWEGO KOSZTORYSU OPRACOWANEGO METODĄ UPROSZCZONĄ (w zależności od zawartości oferty).
 3. Kryterium wyboru kompletnej oferty jest najniższa cena brutto.
 4. Gmina Wąchock skontaktuje się z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą, kompletną ofertę, posiadającego wiedze techniczną, doświadczenie oraz środki niezbędne do wykonania przedmiotu oferty.
 5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną dołączone do dokumentów z postępowania ofertowego.
 6. Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo przerwania postępowania ofertowego lub zmiany jego warunków przed upływem składania ofert bez podania przyczyny.
 7. Gmina Wąchock zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 8. Szczegóły realizacji zadania będą określone w przedmiotowej umowie zawartej pomiędzy Gminą Wąchock a wybranym oferentem.
 9. W sprawie realizacji zadania informacji udziela: Wojciech Nagłowski – Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Energetyki Gminy, pok. nr 3, tel. 041 273 61 33 w godzinach pracy urzędu.

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O SKŁADANIU OFERT GMINA WĄCHOCK
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za tre??: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadza?a dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 09:37:51
Data udost?pnienia informacji: 2016-12-07 09:37:51
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 09:40:01

Wersja do wydruku...

corner   corner