logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock dnia 14.02.2017  r.

 

OGŁOSZENIE

o wartości poniżej 30000,00 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

zaprasza do składania ofert na realizację projektu pn.:

„Wykonanie projektu zamiennego odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Parszów przy ul. Szkolnej”.

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

e-mail: sekretariat@wachock.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja techniczna obejmująca:

- wstępną koncepcję projektu w 1 egz. wersja papierowa,

- projekt budowlany zamienny w 4-rech egz. w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej.

- przedmiar robót w 1- egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski w 1- egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,

Po stronie Wykonawcy będzie leżało:

- aktualizacja map do celów projektowych,

- dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień koniecznych do wykonania dokumentacji technicznej,

Zakres projektu zamiennego obejmuje:

- odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Szkolna w Parszowie dz. nr ewid. 1356/2, 1345, 1341, 1339, 928 o długości ok. 129 m.

Wstępną koncepcję projektu należy opracować w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy, projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski należy wykonać do dnia 31.05.2017 r.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w zł.

 Do oferty należy załączyć:

- potwierdzone za zgodność kopie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne, aktualne zaświadczenia o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 - oświadczenie, że wykonawca akceptuje załączony do niniejszego zapytania wzór umowy.

         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 21.02.2017 r. do godz. 1100 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pok. nr 10,. na kopercie należy napisać nazwę zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2017 r. o godz. 1115 pok. nr 5 W Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock.

         Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 041/27-36-136, pok. nr 5 w godz. 800 – 1500. Sprawę prowadzi Michał Markowski.

        

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela

 

Załączniki:

- projekt umowy,

- załącznik graficzny.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE o wartości poniżej 30000,00 euro Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza do składania ofert na realizację projektu pn.: „Wykonanie projektu zamiennego odcinka kanalizacji sani
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która odpowiada za treść: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 12:57:55
Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 12:57:55
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 13:07:56

Wersja do wydruku...

corner   corner