logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE P.N. „REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW”
 
Numer ogłoszenia w BZP: 410300 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 27.11.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Marcinków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                        Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. remont instalacji elektrycznej, 2. remont sceny na sali widowiskowej, 3. docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi systemową metodą lekko-mokrą, 4. wymianę pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, 5. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 6. remont sanitariatów, 7. wymianę posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, 8. remont schodów zewnętrznych, 9. wyposażenie obiektu. Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, którą należy dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót. Ponadto Wykonawca zapewni wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz odbiór kominiarski. Sposób przeprowadzenia prac związanych z usunięciem pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - pismo Starosty Starachowickiego z dnia 27.03.2009 r. znak BK.I.7352-2-8/09. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Sposób korzystania i rozliczenia za zużytą w trakcie robót energię elektryczną i wodę, Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z administratorem obiektu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 37.40.00.00-2, 39.10.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr 85852300040000003920000006; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w takim terminie aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonym  w niniejszej specyfikacji, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym rachunku Zamawiającego, a potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty załączyć do oferty. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
4. Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 1, a potwierdzoną kserokopię załączyć do oferty.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi :
a) ustalać beneficjenta gwarancji tj. Gminę Wąchock,                      
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych ustaloną w specyfikacji,
c) określać termin ważności, d) określać przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacją,
e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie, Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, lub pełnomocnictw.
7. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte   w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać,  iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 - ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż  w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń  i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1. Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) - Zał. Nr 2 do SIWZ.
1.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Potwierdzenie za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym              w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy P.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.8. Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
1.9. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenia tych osób potwierdzające ich członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, w tym: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, odpowiednio: w zakresie instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - Zał. Nr 4 do SIWZ.
1.10. Wykaz należycie wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej, obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan, pokrycia dachowego, docieplenie ścian budynku, montaż lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) - Zał. Nr 3 do SIWZ. 1.10. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (podwykonawców) ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał. - Zał. Nr 5 do SIWZ.                             
1.11. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji określający elementy i terminy realizacji robót oraz wynagrodzenie brutto. Elementy robót w harmonogramie należy wykazać w taki sposób, aby były one podstawą do odbioru częściowego - Zał. Nr 7 do SIWZ.
1.12. Dowód wniesienia wadium (kopia lub kserokopia). Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę. 1.13. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez Wykonawcę. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oferta wspólna (konsorcjum, spółka cywilna) 2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach oferty wspólnej  w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 2.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;                         
2.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
2.3. Stosowne odpisy (dla wszystkich Wykonawców) z rejestru lub ewidencji (część IX SIWZ) muszą zostać dołączone do oferty;
2.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną);
2.5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje  w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
2.6. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika;
2.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
2.8. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wąchock, parter, pokój nr 2, tel. 041 2736132.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat - pokój nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej DZIAŁANIE 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi. 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE P.N. „REMONT BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-27 15:30:23
Data udostępnienia informacji: 2009-11-27 15:30:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 08:50:59

Wersja do wydruku...

corner   corner