logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie poniżej 30000 euro

 

I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku” w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock”

 

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej kablowej w pasie zaprojektowanej drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku na odcinku ok. 1223,00 m. Linia oświetleniowa będzie przebiegała po działkach stanowiących własność gminy Wąchock

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- złożenie wniosku i uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna,

- przygotowanie wniosku (łącznie z zakupem map) i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla przedmiotowego zadania,

- uzyskanie kompletu aktualnych map do celów projektowych,

- wykonanie koniecznych ekspertyz operatów wodno-prawnych, wpływu na środowisko i uzyskanie stosownych pozwoleń jeżeli zaistnieje konieczność ich wykonania,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego  koniecznych uzgodnień,

- pokrycie wszelkich opłat wynikających z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem dokumentacji projektowej,

- dokumentacja projektowa winna być przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji,

- zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przed złożeniem oferty dokonał sprawdzenia i rozeznania w terenie odnośnie warunków i możliwości wykonania dokumentacji projektowej,

- złożenie dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

- projekt wykonawczy 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- projekt budowlany 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiar robót 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.

- specyfikacji technicznej w 2- ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

- usuwanie stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej w terminie określonym przez Zamawiającego pod rygorem zastosowania kar umownych.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania kompletnej dokumentacji technicznej która kwalifikuje się do złożenia do Starostwa Powiatowego w Starachowicach ustala się do dnia 15.10.2017 r.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 1 (oryginał).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie  opracowania dokumentacji budowy/przebudowy linii energetycznych lub oświetleniowych o wartości minimum 8000,00 zł każda – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

III.4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością  - załącznik nr 2 (oryginał).
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 1 (oryginał).
Uwierzytelnioną kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Informacje dotyczace zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 5.

IV.4.4) Termin składania ofert: 21.04.2017 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.

IV.4.5) Otwarcie ofert 21.04.2017 r. godzina 11:15 miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pok. nr 4,

IV.4.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.7) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ul. Nadrzecznej w Wąchocku”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 09:17:15
Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 09:17:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 09:36:27

Wersja do wydruku...

corner   corner