logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   minus Rok 2003
      minus Uchwała Nr XI/66/2003
      minus Uchwała Nr XI/65/2003
      minus Uchwała Nr XI/64/2003
      minus Uchwała Nr XI/63/2003
      minus Uchwała Nr XI/62/2003
      minus Uchwała Nr XI/60/2003
      minus Uchwała Nr X/59/2003
      minus Uchwała Nr X/58/2003
      minus Uchwała Nr X/57/2003
      minus Uchwała Nr X/56/2003
      minus Uchwała Nr X/55/2003
      minus Uchwała Nr IX/53/2003
      minus Uchwała Nr IX/52/2003
      minus Uchwała Nr IX/51/2003
      minus Uchwała Nr IX/50/2003
      minus Uchwała Nr VIII/48/2003
      minus Uchwała Nr VIII/46/2003
      minus Uchwała Nr VII/45/2003
      minus Uchwała Nr VII/44/2003
      minus Uchwała Nr VII/43/2003
      minus Uchwała Nr VII/42/2003
      minus Uchwała Nr VII/41/2003
      minus Uchwała Nr VII/40/2003
      minus Uchwała Nr VII/39/2003
      minus Uchwała Nr VII/38/2003
      minus Uchwała Nr VII/37/2003
      minus Uchwała Nr VI/36/2003
      minus Uchwała Nr VI/35/2003
      minus Uchwała Nr VI/34/2003
      minus Uchwała Nr VI/33/2003
      minus Uchwała Nr V/31/2003
      minus Uchwała Nr V/30/2003
      minus Uchwała Nr V/29/2003
      minus Uchwała Nr V/28/2003
      minus Uchwała Nr V/27/2003
      minus Uchwała Nr V/26/2003
      minus Uchwała Nr V/25/2003
      minus Uchwała Nr V/24/2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OR.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na:

 

„Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Wąchock: Szkoły Podstawowej w Parszowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  – zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

  Gmina Wąchock

  ul. Wielkowiejska 1

  27-215 Wąchock

  NIP 664-19-85-659

   

  tel. 41 273 61 30

  fax. 41 273 61 59

  e-mail: sekretariat@wachock.pl

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Wąchock: Szkoły Podstawowej w Parszowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku” w okresie realizacji projektu pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Wąchock” realizowanego w ramach programu edukacyjnego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez WFOŚiGW w Kielcach w 2017 rok”, rozdziału B.V.I. – Inne działania ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna, pkt 3 – Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowizałącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, który zawiera szczegółowy wykaz materiałów oraz przewidywane ilości dla każdej z dwóch szkół podstawowych
 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca:

 

 1. na własny koszt dostarczy, zainstaluje, uruchomi dostarczone pomoce dydaktyczne bezpośrednio do dwóch szkół tj. do Szkoły Podstawowej w Parszowie oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą z 3-dniowym wyprzedzeniem;
 2. wykona instalację i konfigurację pomocy, które będą tego wymagały;

 3. udzieli gwarancji na prawidłowe działanie oferowanych pomocy dydaktycznychna minimum 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego, ponadto przekaże karty gwarancyjne producentów w chwili przekazania ich Zamawiającemu. W przypadku braku możliwości skorzystaniaz gwarancji producenta przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach umowyz Zamawiającym, na własny koszt, w okresie gwarancji usunie wady, usterki przedmiotu zamówienia, nie spowodowane jego nieprawidłową eksploatacją przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki. Automatycznie okres trwania gwarancji dla naprawionego sprzętu lub wymienionego na nowy będzie wydłużony o czas trwania naprawy lub w przypadku wymiany na nowy – czas potrzebny na instalację nowego sprzętu.

 4. w dniu dostarczenia sprzętu Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi opisującą podstawowe funkcje sprzętu w języku polskim.

 

 1. Wszystkie dostarczone pomoce powinny zawierać odpowiednie certyfikaty i atesty jeżeli wymagają tego przepisy prawa, a produkty elektryczne muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
 2. Wszystkie pomoce dydaktyczne wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

 3. Zamawiający wymaga, aby pomoce dydaktyczne wyspecyfikowane w załączniku nr 1 zostały zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiadały pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Usługi gwarancyjne dotyczące pomocy dydaktycznych wyspecyfikowanychzałączniku nr 1 powinny być świadczone przez serwis producenta bądź serwis autoryzowany przez producenta, a w wypadku braku takiego w okresie gwarancji przez Wykonawcę.

 5. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże zamawiającemu zestawienie dostarczonych pomocy dydaktycznych w raz z ich numerami seryjnymi – w wersji papierowej oraz pocztą elektroniczną.

 6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność i poniesie wszelkie koszty związanez organizacją dostawy, zabezpieczeniem materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej, niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 7. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt oraz zapewni rozładunek ze środków transportu i wniesie dostawy do budynku: Szkoły Podstawowej w Parszowie, ul. Szkolna 28, Parszów, 27-215 Wąchock oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, ul. Kościelna 10, 27 – 215 Wąchock (zgodnie z załącznikiem nr 1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkół, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nieodpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia.

 9. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia tego faktu, co zostanie ujęte w protokole sporządzonym i podpisanym na tę okoliczność.

 10. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

 11. Dostarczone materiały zostaną przyjęte w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół ilościowo – jakościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego materiału.

 

 

 

 1. Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

1) aktualny odpis zwłaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

3) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy – załącznik nr 3;

4) parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

  Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 września 2017 r.

   

 2. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10 (sekretariat) w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do UMiG w Wąchocku) do dnia 04.09.2017 r. do godz. 11.00.

  Oferty złożone po upływie w/w terminu nie zostaną rozpatrzone.

   

 3. Termin otwarcia ofert

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 11.

   

 4. Sposób obliczania ceny oferty

1) W formularzu ofertowym wykonawca podaje łączna cenę ryczałtową brutto.

2) W okresie obowiązywania umowy cena całkowita ma zawierać w sobie wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

3) cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Sposób oceny ofert

1) Cena – waga kryterium – 100%, najkorzystniejsza ofertą zostanie wybrana ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji zamówienia.

2) Oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 1. Osoba po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazana do kontaktu jest Milena Dudek, tel. 41 273 61 46.

 2. Sposób przygotowania oferty

 

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 4. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i zamieścić na niej następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Wąchock: Szkoły Podstawowej w Parszowie i Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”. Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 04.09.2017 r.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

 

 1. Informacje o formalnościach

 

 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówieniao wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, jednak nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Projekt umowy (załącznik nr 4) nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 1. Wykaz załączników

załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

załącznik nr 2 – formularz ofertowy;

załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy;

załącznik nr 4 – wzór umowy.

 

 

Nazwa dokumentu: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 12:16:50
Data udostępnienia informacji: 2017-08-25 12:16:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-25 12:42:26

Wersja do wydruku...

corner   corner