logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   minus Rok 2004
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 marca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 lipca 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sieprnia 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12 listopada 2004r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2004 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2004 r.
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2004

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza do złożenia oferty na
„Sukcesywny zakup paliw płynnych”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

NIP:664-19-85-659

Tel. 41 2736 130

sekretariat@wachock.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla Gminy Wąchock.

Dostawa paliw płynnych w okresie od podpisania umowy do 01.06.2018 r.  do 31.12.2018 r. w formie doraźnych tankowań pojazdów na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

Szacunkowe zapotrzebowanie  na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

a. oleju napędowego w ilości  3500,00 litrów,

b. benzyny bezołowiowej 95 i 98 w ilości  1000 litrów.

 1. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu paliwa na innych stacjach paliw,
  w przypadku konieczności tankowania pojazdów będących w trasie.
 3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla Paliw Płynnych: PB95, PB98, ON.
 4. Zamawiający dopuszcza zakup na wybranej stacji paliw dodatkowych produktów: oleje, płyny do spryskiwaczy, żarówki, odświeżacze samochodowe. 
 5. Maksymalna odległość między Siedzibą Urzędu Gminy w Wąchocku a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 20 km.
 6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN
 7. Fakturowanie będzie obejmowało sumaryczną ilość zakupu paliwa w danym miesiącu. Z terminem płatności do 14 dni  od dnia otrzymania faktury.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy składać pocztą, osobiście w sekretariacie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock w kopercie z napisem „Sukcesywny zakup paliw płynnych”.

Termin składania ofert upływa dnia 7 maja  2018 r. o godz. 15:00

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie  nie będą rozpatrzone.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym,
 2. Wartość oferty musi być obliczona w oparciu o ceny brutto za 1 litr paliwa przyjmując obowiązujące ceny w dniu 16.04.2018 r.  (kolumnie lit „a”, tabela: „Kalkulacja Ceny Oferty”) pomniejszona o stały rabat zaproponowany przez oferenta, który będzie obowiązywał przez okres trwania umowy.

a)   Wartość oferty dla produktów wymienionych w Rozdziale II punkt 4 musi być obliczona w oparciu o ceny brutto przyjmując obowiązujące ceny w dniu 16.04.2018 r.  (kolumnie lit „b”, tabela: „Kalkulacja Ceny Oferty”) pomniejszona o stały rabat zaproponowany przez oferenta, który będzie obowiązywał przez okres trwania umowy.

 1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę brutto.
 2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie             w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym między innymi takie jak: opłaty celne i podatkowe, VAT (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).
 3. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub podpisany pieczęcią imienną.
 5. Złożona oferta która nie zawiera wymaganych rodzajów paliwa zostanie odrzucona.
 6. Złożona oferta przez Wykonawcę którego stacja paliw jest oddalona dalej niż 10 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku zostanie odrzucona.
 7. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty-listem poleconym lub faxem.

Nazwa dokumentu: Sukcesywny zakup paliw płynnych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 15:12:27
Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 15:12:27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 15:23:11

Wersja do wydruku...

corner   corner