logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 27 – 36 - 130
http://gmina.wachock.sisco.info

OGŁASZA PRZETARG NA:
 
„Budowę oświetlenia przy drodze powiatowej
Wielka Wieś Przez Wieś”
                     
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia poniżej 14000,00 euro..
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, tel. / 0-41 / 273 6130
 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na budowie oświetleniaprzy drodze powiatowej Wielka Wieś Przez Wieś. Zakres rzeczowy:
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych,
- montaż wysięgników,
- montaż bezpieczników napowietrznych,
- montaż z kosza podnośnika samochodowego przewodów izolowanych,
- montaż instalacji odgromowej i uziemiającej,
- badania i pomiary,
- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Szczegółowy zakres określony jest przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną.
Określenie wg. CPV 45316110 – 9.
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:   
 
 
„Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Wielka Wieś Przez Wieś”
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
„Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Wielka Wieś Przez Wieś”                                 
 – gmina Wąchock.                                 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9,
II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie.
II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.
II.2)Termin wykonania zamówienia do 70 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Informacja na temat wadium: odstępuje się od ustalenia wadium.
III.1.2) Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy:Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
- posiadają niezbędną kadrę i potencjał techniczny umożliwiające wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia – nie spełnia.
3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.
4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 
2.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie stosownym do formy organizacyjnej wykonawcy.
 - Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością ,
- Wykaz kadry technicznej która będzie zaangażowana przy realizacji przedmiotu zamówienia,
- Wykaz sprzętu jaki będzie zaangażowany w wykonanie przedmiotu zamówienia.      
 
2.Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
 
Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, tel. / 0-41 / 27 – 36 - 136
 
IV.3.4) Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock
Sekretariat, pok. nr 10
do dnia 19.07.2010 roku do godz. 1000
 
IV. 3.5) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
Insp. ds. inwestycji Michał Markowski – tel. (0-41) 27 36 136, pokój nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela
 

Nazwa dokumentu: Budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Wielka Wieś Przez Wieś
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-07-07 09:52:14
Data udostępnienia informacji: 2010-07-07 09:52:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-07 10:16:09

Wersja do wydruku...

corner   corner