logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
w dniu 02.07.2009 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
Nr 3-Ś/2009 znak: BGK-7624-4/09 w sprawie określenia dla Gminy Wąchock środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”
, polegającego na:
1. Przebudowie ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: wymianie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych oraz przyległych placów, budowie parkingu, wykonaniu: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury oraz zieleni, wymianie istniejącej instalacji elektrycznej napowietrznej na kablową, wymianie przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego, remoncie elewacji budynku MGOK, na dz. ewid. nr 2346, 2345, 4864, 2348/3, 2348/2, 4861/1, 2367,
2. Zagospodarowaniu poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz                              z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: budowie ścieżek, promenady spacerowej, wykonaniu oświetlenia, budowie parkingu, budowie szaletu publicznego, wykonaniu elementów małej architektury oraz zieleni, wymianie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymianie istniejącej instalacji elektrycznej napowietrznej na kablową, na dz. ewid. nr 2308/1, 2308/3, 2308/4, 2309/3, 2309/2,
3. Zagospodarowaniu terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego  z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe, tj.: budowie kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, elementami małej architektury oraz przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowie rampy dla deskorolek, budowie ścieżek, placów i parkingów, oświetlenia, wykonaniu i wyposażeniu placu zabaw, nasadzeniu zieleni, wykonaniu elementów małej architektury, remoncie elewacji budynku gminnego (poczta i policja), na dz. ewid. 4816/7, 4816/14, 4816/15, 4816/16, 4816/17, 2239/1, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2, w godz. 745 - 15 45. Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie ww. decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock,                      w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, tj. do dnia 31.07.2009 r.
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele (lub osoby legitymujące się inną formą władania) działek znajdujących w granicach inwestycji oraz działek bezpośrednio przylegających do obszaru podlegającego rewitalizacji a także zgodnie  z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Obwieszczenie podlega zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gmina.wachock.sisco.info
 
Wąchock, dnia 02.07.2009 r.
 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-07-02 07:17:02
Data udostępnienia informacji: 2009-07-02 07:17:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 07:26:28

Wersja do wydruku...

corner   corner