logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
minus Komisje Rady Miejskiej
   minus Plan Pracy Komisji RM
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
      minus Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
      minus Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI OBYWATELSKIEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU.
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2015 rok
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU NA 2015 ROK.
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2011r.
 

L.p.
Termin
Tematyka
Przygotowujący
1
Styczeń
1.      Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
-         Ocena Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r.
-         Ocena realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r.
-         Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
-         Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011
-         Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2010r.
-         Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji
 1. Sprawy różne
 
 
 
GKRPA
 
GKRPA
 
GKRPA
 
GKRPA
 
SRK
Przew. RM
wszystkie stałe komisje
 
2
Luty
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
         -     Przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok
         -     Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi
         -     Informacja burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na      
                zebraniach mieszkańców, wniosków radnych z sesji i komisji
                w 2010 roku
         -     Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, do
                których należy gmina Wąchock za 2010 rok
-     Informacja o działalności związków i stowarzyszeń
      działających na terenie gminy Wąchock za 2010 rok      
-     Informacja władz Powiatu Starchowickiego na temat planów 
       promocji powiatu w 2011 roku
          -    Analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich na
                koniec kadencji
 -    Rozpatrzenie projektu uchwały na temat funduszu sołeckiego
       na 2011 rok
          -     Informacja z pracy Społecznej Rady SZOZ za 2010 rok
 1. Sprawy różne.
 
 
UMiG
UMiG
 
UMiG
 
Stowarzyszenia
 
Stowarzyszenia
 
Starostwo
Sołtysi, Przewodniczący Z. O.
UMiG
 
Przewodniczący Społecznej Rady
SZOZ
3
Marzec
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-         Informacja PUP w Starachowicach na temat bezrobocia w gminie     i w powiecie.
-         Informacja o działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2010r.
-         Informacja o planowanych inwestycjach drogowych na terenie Gminy w 2011r.
·      Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad           w Kielcach
·      Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
·      Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
 
-         Informacja na temat przygotowań do innych inwestycji i remontów planowanych na terenie Gminy w 2011r
 1. Sprawy różne.
 
 
PUP
 
PRZ
 
 
 
GDDKiA
 
ZDP
UMiG
 
 
UMiG
 
4
Kwiecień
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
   -   Ocena akcji zimowego utrzymania dróg 
-         Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2010r.
-         Przyjęcie sprawozdań finansowych  M-GOK, SZOZ, M-GBP i M-GOPS za 2010r.
-         Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2010r. ze szczególnym uwzględnieniem jednostek gminnych będących w zakresie prac Komisji Spraw Obywatelskich
-         Rozpatrzenie wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2010r.
 1. Sprawy różne.
 
 
UMiG
UMiG
Dyrektorzy jednostek
 
UMiG
 
           K.R.
5
Maj
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-         Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie gminy:
·        Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Wąchocku
·        Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
·        Informacja Komendanta Gminnego OSP w Wąchocku
-         Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2011r.
 1. Sprawy różne.
 
 
Komendant Komisariatu
       KP PSP
 
KG OSP
Skarbnik Gminy
6
Czerwiec
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-           Przyjęcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock
-           Informacja o stanie ochrony środowiska w gminie Wąchock:
Nowelizacja regulaminu utrzymania czystości
 1. Sprawy różne.
 
UMiG
 
UMiG
7
Lipiec
 1. Informacja o wynikach nauczania oraz wynikach sprawdzianów końcowych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w br szkolnym
 2. Analiza pracy Komisji Spraw Obywatelskich za I półrocze 2011r. i wypracowanie wniosków do dalszej pracy Komisji.
 3. Sprawy różne.
Dyrektorzy Szkół
 
 
Przewodniczący K.O.
8
Sierpień
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-           Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze b.r.
-           Informacja o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
-           Informacja Burmistrza na temat wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2011 roku
-           Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2011r
 1. Sprawy różne.
UWAGA – ocena stanu przygotowań do nowego roku szkolnego poprzedzona będzie zapoznaniem się ze stanem faktycznym w tym zakresie w trakcie wyjazdowego posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich do szkół.
 
UMiG
 
Dyrektorzy Szkół
Burmistrz
 
Skarbnik Gminy
9
Wrzesień
1.       Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
     -     Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty za rok szkolny
            2009/2010
-           Informacja dotycząca wniosków do budżetu na 2012r. zgłoszonych przez jednostki pomocnicze
 2.     Sprawy różne
 
 
Burmistrz
 
UMiG
10
Październik
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-           Przyjęcie programu współpracy Miasta i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
-           Informacja Burmistrza na temat przygotowania służb gminnych do okresu zimowego.
-           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
-           Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.
       2. Sprawy różne
 
UMiG
 
 
UMiG
 
Przewodniczący RM
Burmistrz
 
 
11
Listopad
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-           Informacja Burmistrza na temat wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2011r.
-           Informacja Burmistrza na temat planowanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2012r.
-           Informacja na temat realizacji budżetu za III kwartały 2011r
2.   Sprawy różne
 
UMiG
 
UMiG
 
Skarbnik gminy
12
Grudzień
 1. Rozpatrzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej:
-           Przyjęcie pakietu uchwał dotyczących podatków w Gminie Wąchock
-           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Stałych Komisji na 2012r.
-           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2.   Sprawy różne
 
 
UMiG
 
Przewodniczący RM i Stałych Komisji
UMiG
 
 

 
 
UWAGA:
 1. Dopuszcza się przesuwanie niektórych tematów pomiędzy miesiącami, zależnie od aktualnych uwarunkowań.
 2. Plan pracy Komisji może być uzupełniany o tematy bieżące wynikające z zakresu jej zadań.

Ilość odwiedzin: 2497
Nazwa dokumentu: Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
Skrócony opis: Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2011r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Derlatka - Błąd
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 12:56:00
Data udostępnienia informacji: 2011-01-28 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 11:50:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner