logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Skargi i wnioski
   minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Miejsce załatwienia sprawy

Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: Burmistrz Miasta i Gminy w dniach i godzinach pełnienia dyżurów oraz Sekretarz Miasta i gminy w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr 041-27-36-159, a także ustnie do protokołu pokój Nr 10 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@wachock.pl lub sekretarz@wachock.pl

Sposoby realizacji.

Wniesione przez obywateli skargi i wnioski w sprawach dotyczących zakresu zadań i działalności Burmistrza – jako kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego kierowników jednostek organizacyjnych podlegają rejestracji w centralnym rejestrze prowadzonym przez Sekretarza Miasta i Gminy.

Po dokonaniu rejestracji skargi i wnioski przekazywane są merytorycznym pracownikom realizującym zakres spraw w nich zawartych, celem rozpatrzenia i udzielenia wyjaśnień.

            Jeżeli z treści skargi bądź wniosku wynika, że Burmistrz nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, przekazuje właściwym organom niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni zawiadamiając o tym zainteresowanego.

Jeżeli natomiast organu właściwego nie można ustalić, skarga lub wniosek zostaje zwrócona wnoszącemu w terminie 7 dni z odpowiednim wyjaśnieniem.

Skargi bądź wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli dotyczą spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie zainteresowany otrzymuje zawiadomienie, w którym podaje się przyczyny zwłoki oraz wskazuje termin załatwienia sprawy.

Skargi wniesione przez posłów na sejm, senatorów i radnych we własnym imieniu albo do załatwienia w imieniu innych osób są załatwiane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia albo przekazania.

 

Podstawa prawna:  

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego )tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozstrzygania spraw i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Ilość odwiedzin: 4469
Nazwa dokumentu: Zgłaszanie skarg i wniosków
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Derlatka
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Derlatka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2003-08-04 13:14:00
Data udostępnienia informacji: 2003-08-04 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-16 13:46:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner