logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXXVII/223/05
         minus Uchwała Nr XXXVII/224/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVII /225/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/226/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/227/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/228/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/ 229 /2005
         minus Uchwała NR XXXVII/230/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/231/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/232/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/233/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/234/2005
         minus Uchwały Nr XXXVII/235/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/236/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/237/2005
         minus Uchwała Nr XXXVII/238/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XXXVII/233/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

 Z dnia 29 listopada 2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U.                      z 2002r. Nr 9, poz. 84, z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia             13 października 2005r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących               w 2006r. (MP z 2005r. Nr 62, poz. 867) Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Wąchock

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie        - 600,00 PLN

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  - 800,00 PLN

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton      - 900,00 PLN

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach                 i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)      od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie        - 1.400,00 PLN

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  - 1.400,00 PLN

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton     - 1.400,00 PLN

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach                i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 650,00 PLN

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)      mniejszej niż 30 miejsc                   – 800,00 PLN

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500,00 PLN

 

 

 

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy i gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

§ 3. Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/172/2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie stawek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku. 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVII/233/2005
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-12-07 15:05:58
Data udostępnienia informacji: 2005-12-07 15:05:58
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 15:23:30

Wersja do wydruku...

corner   corner