logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXXVIII/239/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/242/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/250/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Drugi spis próbny - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwała Nr XXXVIII /243//2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

 z dnia 29 grudnia   2005r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustaw)1 z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142 póz. 1591 , z poź . zm ) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej Rada Miejska uchwala , co następuje :

§ 1

l .Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje ;

a) osobie samotnej , która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich a jest ich pozbawiona ,

b) osobie samotnie gospodarującej, która wymaga pomocy innych , a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek , wstępni, zstępni zwani dalej zobowiązanymi nie mogą takiej pomocy zapewnić z powodu :

- niezamieszkiwania w miejscowości zamieszkania osoby uprawnionej do usług,

- pracy zawodowej, choroby, niepełnosprawności osoby zobowiązanej .

c) osobie w rodzinie , która wymaga pomocy osób drugich a rodzina wspólnie zamieszkująca z powodu wieku niepełnosprawności, długotrwałej choroby , pracy zawodowej nie może   takiej pomocy zapewnić .

§2

1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza , pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem .

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności .

§3

Zakres usług o których mowa w § 2 obejmuje w szczególności :

a)  pomoc w czynnościach życia  codziennego tj.: pomoc w ubieraniu , jedzeniu , myciu , kąpaniu,

b)  zaopatrywanie w artykuły żywnościowe ,

c)   przyrządzanie posiłków lub dostarczanie gotowych posiłków ,

d)   utrzymanie w czystości bielizny osobistej i odzieży poprzez pranie lub dostarczanie do punktu usługowego,

e)  palenie w piecu i przynoszenie węgla ,

f)   utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem , zamawianie wizyt lekarskich ,

g) zapobieganie odparzeniom i odleżynom ,

h)  pielęgnacja w tym pielęgnacja w czasie choroby zalecana przez lekarza tj.: podawanie leków , smarowanie , oklepywanie , zmiana opatrunku .

§4

1. Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. l i ust.2 ustawy o pomocy społecznej , ich przedstawicieli ustawowych albo innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej jak również z urzędu na wniosek pracownika socjalnego; w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy /rodzinny /,zlecenie lekarskie oraz dokumenty określające wysokość dochodu tych osób ,oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych u osób zobowiązanych którzy prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie.

2. Usługi których mowa w ust. l przyznaje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w formie decyzji administracyjnej zawierającej :

- zakres usług ,

- ilość godzin ustaloną w porozumieniu ze świadczeniobiorcą ,

- wysokość odpłatności za l godzinę usługi,

- sposób i termin   pobierania odpłatności .

§5

Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę, w zależności od posiadanego dochodu miesięcznego netto.

§6

1.Zwalnia się całkowicie od opłat za usługi opiekuńcze osoby o których mowa w § l, jeżeli dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej .

2. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w ust. l zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli Nr l stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się pełną opłatę za l godzinę świadczonych usług opiekuńczych na kwotę 11 zł.

§8

1.Należności za świadczone usługi , świadczeniobiorcy wpłacają do dnia 15 -go każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym świadczone były usługi , do ośrodka pomocy .

2. W przypadku niewywiązywania się świadczeniobiorcy z odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze , opłata ta będzie dochodzona na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej .

 

l .W szczególnie uzasadnionych przypadkach , zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłyby skutki udzielonej pomocy Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Wąchocku na wniosek pracownika socjalnego może zwolnić z odpłatności całkowicie lub częściowo zwłaszcza ze względu na ;

a) udokumentowany fakt ponoszenia znacznych wydatków na zakup lekarstw , art. higienicznych , środków opatrunkowych lub opłat za leczenie w przypadku osób samotnych i przewlekle chorych,

b) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego , który spowoduje zmniejszenie zakresu i wymiaru dziennych usług opiekuńczych lub zapewni kontakt z otoczeniem ,

c) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej , placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej

d) zdarzenia losowego , powodującego znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej .

§10

Zwolnień o których mowa w § 9 dokonuje się na czas określony w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy na podstawie wywiadu środowiskowego uzupełnionego o dokumentację uzasadniającą zwolnienie z odpłatności z przyczyn o których mowa w § 9

§11

Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej podlega weryfikacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

§12

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku .

§13

Traci moc uchwała Nr XXXX / 256/98 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 1998r w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz uchwała Nr XVIII/107/2004 z dnia 23 marca 2004r w sprawie ustalenia odpłatności za godzinę świadczonych usług opiekuńczych .

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia .


 

 

Załączniki do pobrania: 2006-01-24 14:10:37 - Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze (204.17 kB)

Ilość odwiedzin: 2324
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
Skrócony opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-24 13:44:49
Data udostępnienia informacji: 2006-01-24 13:44:49
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-24 14:13:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner