logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
         minus Uchwała Nr III/8/2006
         minus UCHWAŁA NR III/10/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/11/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/12/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/13/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/14/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/15/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/16/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/17/2006
         minus UCHWAŁA Nr III/18/2006
         minus Uchwała Nr III/19/2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UCHWAŁA Nr III/14/2006
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 600 zł.,

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.,

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)      od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.400 zł.,

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.400 zł.,

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.400 zł.;

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 650 zł.;

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)      mniejszej niż 30 miejsc - 800 zł.,

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy i gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3

Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVII/233/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z moca obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                              do Uchwały Rady Miejskiej

w Wąchocku
Nr III/14/2006
z dnia 12 grudnia 2006 r.
 

Stawki podatku od samochodów ciężarowych

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
 
 
 
12
13
1.600
1.600
13
14
1.600
1.600
14
15
1.600
1.600
15
 
1.600
1.600
Trzy osie
 
 
 
12
17
1.600
1.600
17
19
1.600
1.600
19
21
1.600
1.600
21
23
1.600
1.600
23
25
1.600
1.600
25
 
1.600
1.600
Cztery osie i więcej
 
 
 
12
25
1.600
1.600
25
27
1.600
1.600
27
29
1.600
1.600
29
31
1.700
2.500
31
 
1.700
2.500
 
 
 
 
 

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                              do Uchwały Rady Miejskiej

w Wąchocku
Nr III/14/2006
z dnia 12 grudnia 2006 r.
 

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton

 
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
 
 
 
12
18
1.770
1.770
18
25
1.770
1.770
25
31
1.770
1.770
31
 
1.770
1.770
Trzy osie
 
 
 
12
40
1.770
1.770
40
 
1.770
 
2.500
 
Cztery osie i więcej
 
 
 
 
40
1.770
1.936
40
 
1.770
2.505
 
 
 
 
 

                                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                                              do Uchwały Rady Miejskiej

w Wąchocku
Nr III/14/2006
z dnia 12 grudnia 2006 r.
 

Stawki podatku od  przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

 
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
 
 
 
12
18
1.000
1.000
18
25
1.000
1.000
25
 
1.000
1.000
Dwie osie
 
 
 
12
28
1.000
1.000
28
33
1.000
1.000
33
38
1.000
1.400
38
 
1.700
1.700
Trzy osie i więcej
 
 
 
12
38
1.000
1.000
38
 
1.700
1.700
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
 

            Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego. W związku z ukazaniem się obwieszczeń Ministra Finansów: z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P. z 19.10.2006 r. Nr 72, poz. 721) oraz z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 27.10.2006 r. Nr 75, poz. 758) proponowane stawki podatku mieszczą się przedziałach stawek od minimalnych do maksymalnych dla poszczególnych przedziałów dopuszczalnej masy całkowitej środków transportowych o d.m.c. równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki podatku określane przez rady gmin nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani też nie mogą przewyższać stawek maksymalnych – zawartych w ww. obwieszczeniach.

Stawki zostały uchwalone w wysokości obowiązującej w 2006 roku.

 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Ilość odwiedzin: 1803
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA Nr III/14/2006
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-12-14 13:02:08
Data udostępnienia informacji: 2006-12-14 13:02:08
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-14 13:05:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner