logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
         minus Uchwała Nr VI/31/2007
         minus Uchwała Nr VI/32/2007
         minus Uchwała Nr VI/33/2007
         minus Uchwała NR VI/34/2007
         minus Uchwała Nr VI/35/2007
         minus Uchwała Nr VI/36/2007
         minus Uchwała Nr VI/37/2007
         minus Uchwała Nr VI/38/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Uchwała Nr VI / 36 / 2007
RADY MIEJSKIEJ w  Wąchocku
z dnia 28 luty 2007r.

 
w sprawie : wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 

Na podstawie art. 25 ust.4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710)

 

Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 
§ 1
 

1.       Ustala się dla radnych Rady Miejskiej dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości określonej procentowo w stosunku do maksymalnej wysokości diety obliczonej zgodnie z art. 25 ust.6 Ustawy o Samorządzie Gminnym w następujących wysokościach:

a)  37% maksymalnej wysokości diety - dla Przewodniczącego Rady Miejskiej;

b)   22% maksymalnej wysokości diety - dla zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej;
c)   20% maksymalnej wysokości diety:

 -    dla przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej;

 -    dla przewodniczących komisji doraźnych w okresie ich działania.

d)   16 % maksymalnej wysokości diety - dla radnych nie pełniących funkcji, o których mowa w ppkt. a i b.

2.       Za dodatkową pracę w komisji doraźnej radnemu przysługuje dodatek w wysokości 25%, liczony od diety określonej w pkt. 1 litera – d).  

3.       Diety dla radnych wypłacane będą w odstępach miesięcznych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na wskazany przez radnego rachunek bankowy.

4.       Radnemu pełniącemu różne funkcje przysługuje tylko jedna dieta w formie ryczałtu.

 
§ 2
 

Dla Sołtysów i Przewodniczących zarządów osiedli ustala się stawkę diety w wysokości 3.5% maksymalnej wysokości diety.

 
§ 3
 

1.       Podstawą do wypłaty diety jest udział radnego w pracach komisji stałych, komisji doraźnych oraz
w obradach sesji Rady Miejskiej.

2.       Podstawą do wypłaty diety Sołtysom i Przewodniczącym zarządów osiedli jest udział w obradach sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji stałych.

3.       Przy naliczaniu diet dokonuje się zaokrągleń do pełnych złotych.

 
 
§ 4
 

1.       Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej potrąca się 20% zryczałtowanej diety.

2.       Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu komisji ze zryczałtowanej diety potrąca się:

-          10% jeżeli radny jest członkiem jednej komisji;

-            5% jeżeli radny jest członkiem dwóch lub większej ilości komisji.

 
§ 5
 
1. Okoliczności usprawiedliwiające nieobecność radnego to:

-          udokumentowana choroba ;

-          udział w tym samym czasie w pracy innych organów miasta;

-          wyjazdy na zlecenie organów samorządowych;

-          inne wypadki losowe zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień do pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281).

 
 
§ 6
 

1.       Nieobecność na sesji Rady Miejskiej może usprawiedliwić Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady - prowadzący obrady - na podstawie pisemnych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących osób nieobecnych.

2.       Nieobecność na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej może usprawiedliwić Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego - prowadzący obrady komisji - na podstawie pisemnych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących osób nieobecnych.

3. Usprawiedliwiona nieobecność w pracach Rady nie powoduje potrącenia wysokości diety 
określonego w § 4.

 
§ 7
 

Na każdy następny rok kalendarzowy podstawą do wyliczenia maksymalnej wysokości dietydla radnego jest kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 
§ 8
 

Traci moc uchwała nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 
 
§ 9
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 
 
§ 10
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1marca 2007 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE.
 

Uchwała w sprawie wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych została przygotowana w celu ujednolicenia zasad przyznawania oraz  ich wysokości wynikających z art. 25 ustawy o samorządzie gminnym.

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2000r. Nr 110 , poz. 1255 z późniejszymi zmianami).

Za podstawę wyliczenia diet radnych przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej
na 2007 r. (Dz. U. Nr 15 , poz. 90 z 2007r.) dla osób zajmujących kierownicze stanowiska stanowiska państwowe, która wynosi - 1726,74 zł, a jej półtorakrotność – wynosi 2590,11 zł. Wysokość diety dla radnego w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców (w gminie Wąchock) nie może przekroczyć 50% maksymalnejwysokości diety tj. 1295,06 zł.

Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych nie spowoduje negatywnych zmian w budżecie gminy.

 
 
 

Ilość odwiedzin: 2802
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr VI/36/2007
Skrócony opis: w sprawie : wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-03-16 10:03:53
Data udostępnienia informacji: 2007-03-16 10:03:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-16 10:07:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner