logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
         minus Uchwała Nr V/26/2007
         minus Uchwała Nr V/27/2007
         minus Uchwała Nr V/28/2007
         minus UCHWAŁA Nr V/29/2007
         minus UCHWAŁA Nr V/30/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UCHWAŁA Nr V/29/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2007 rokuw sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 405, 406, 420, 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, Nr 169 poz. 1199 i Nr 170 poz. 1217),

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:


§1.
Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku, na kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.


§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz do dnia 15 stycznia przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej projekt zestawienia przychodów i wydatków na dany rok, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, natomiast art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art. 421 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu.
Art. 405 i 406 ustawy Prawo ochrony środowiska precyzują cele na jakie powyższe środki mogą zostać przeznaczone, tj.:
1) edukacja ekologiczna oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
4) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
5) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów malej retencji wodnej,
6) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami t ochroną powierzchni ziemi,
7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
8) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
9) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
10) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
11) wspieranie ekologicznych form transportu,
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
13) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzą planowane wpływy w ciągu roku, oszacowane na podstawie opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych w poprzednim roku.
Wydatki GFOŚiGW w 2007 roku zaplanowano również na kwotę 60.000, 00 zł. W planie wydatków zawarte są zadania, których finansowanie jest zgodne z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902).
Na edukację ekologiczną planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł. na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy.
Na urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień planuje się przeznaczyć kwotę 5.000,00 zł, co zapewni utrzymanie zieleni w gminie tj. zakup roślin ozdobnych, środków ochrony.
Na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi planuje się przeznaczyć łącznie 53.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości tj. wywozu odpadów z terenów zieleni i użyteczności publicznej 23.000,00 zł, zakupu koszy i kontenerów na odpady dla potrzeb gminy 10.000,00 zł, realizację zadań własnych gminy związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbieranie i odbiór odpadów 20.000,00 zł.

Załączniki do pobrania: 2007-03-29 09:49:41 - Załącznik Nr 1 (32.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1617
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA Nr V/29/2007
Skrócony opis: w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-03-29 09:44:16
Data udostępnienia informacji: 2007-03-29 09:44:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-29 09:50:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner