logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > listopad > 2009-11-24
Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock do wysokości 2 892 706,00 zł.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1,  27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 27 – 36 - 130
http://gmina.wachock.sisco.info


OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

 

Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock

 do wysokości 2 892 706,00 zł.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , 

tel. / 0-41 / 27 – 36 – 130

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:    

 

Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock

 do wysokości 2 892 706,00 zł.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 2 892 706,00 zł. (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 r. oraz częściowe sfinansowanie wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie 2010 r.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5

 

 

II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie.

 

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.

 

II.1.7)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

II.2)  Termin wykonania: 31.12.2018.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.1.2) Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

3. Spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe.

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

2.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Łacznie z wypełnionym :

1. Formularzem ofertowym wg wzoru określonego w zał. nr 1 do siwz    

       ( Wymagana forma dokumentu - oryginał.)

Wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty :

2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału  w postępowaniu:

 

a)                  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 Pzp - wg wzoru określonego w  zał. nr 2,

            Wymagana forma dokumentu - oryginał.

 

b)         aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4- 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

            Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez  

             Wykonawcę składającego ofertę.

 

c)         aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

 pkt  9 ustawy /podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na             podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  groźbą             kary/ wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

            Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez

            Wykonawcę składającego ofertę.

 

d)         aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

            Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez                                  Wykonawcę składającego ofertę.

 

e)         zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r Nr 72, poz.665 z późn. zmianami).

            Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez

            Wykonawcę składającego ofertę.

 

 

3. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

 

a/ w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez uprawnionego/nych przedstawiciela/li wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza,

 

b/ w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez uprawnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

 

4. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 

1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. b, d, e, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

            a/   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

            b/   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

            c/   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub                               zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
                  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego                   organu,

2/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym ust. 1/ oraz pkt. 2 lit. c niniejszego rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock,

tel. / 0-41 / 27 – 36 - 130

IV.3.4) Termin składania ofert:

 

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

ul. Wielkowiejska 1

27 – 215 Wąchock

do dnia 02.12.2009 roku do godz. 1100 (sekretariat)

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

 Ewa Pawełczyk

Stanowisko: Skarbnik tel.:  (0-41) 27-36-130  wew. 150, (0-41) 27-36-147 wew. 150 fax.: (0-41) 27-36-159

 

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Nazwa dokumentu: Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Wąchock do wysokości 2 892 706,00 zł.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pawełczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pawełczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-24 16:06:00
Data udostępnienia informacji: 2009-11-24 16:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-25 15:49:13

Wersja do wydruku...

corner   corner