logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Drugi spis próbny - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2019 > lipiec > 2019-07-24
Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku w roku szkolnym 2019/2020

Wąchock, dn. 24.07.2019 r.

OR.271.3.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na:

Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku

w roku szkolnym 2019/2020

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

NIP 664-19-85-659

 

tel. 41 273 61 30

fax. 41 273 61 59

e-mail: sekretariat@wachock.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozach uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku w roku szkolnym 2019/2020, tj. w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 27.06.2020 r. na trasach:
 • dowozy          Marcinków – Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku (jeden kurs)

Rataje – Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku (jeden kurs)

 • odwozy          Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – Marcinków (jeden kurs)

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – Rataje (jeden kurs)

 1. Usługa będzie wykonywana jako transport dzienny zamknięty.
 2. Transport będzie się odbywał w dni nauki szkolnej w godz. 7.00-8.00 (dowóz) oraz              w godz. 13.00-15.00 (odwóz). Przyjęto 185 dni nauki szkolnej.
 3. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i punktów zbiorczych dowozów i odwozów zwanych dalej „dowozami”, a także faktyczna liczba uczniów korzystających z dowozów zostaną ustalone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy najpóźniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia wykonywania usługi.
 4. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowozy zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
 5. W trakcie dowozów opiekę nad uczniami będzie sprawował Zamawiający.
 6. Uczniom uprawnionym do korzystania z dowozów Zamawiający przekaże identyfikatory.
 7. Oferent zobowiązany jest podać cenę ryczałtową brutto za  jeden dzień realizacji usługi dowozów, uwzględniając wszystkie trasy wymienione w pkt 1 oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania.
 8. Rozliczenie dowozów będzie następowało na podstawie faktycznej liczby dni nauki szkolnej w danym miesiącu pomnożonych przez cenę za jeden dzień wykonywania usługi.
 9. Dowozy uczniów będą się odbywały pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanymi.
 10. W przypadku awarii pojazdu wyznaczonego do wykonywania usługi Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym.
 11. Wykonawca zapewni przewożonym uczniom warunki bezpieczeństwa, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z odpowiednią ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowozy wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Liczba uczniów, którzy będą korzystali z dojazdów w roku szkolnym 2019/2020 na dzień ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego wynosi 73 (z m. Marcinków – 34 i z m. Rataje – 39) i może ulec zmianie.
 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania Podwykonawcy.
 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy
 1. Przewozy odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie właściwego stanu technicznego środków transportu, w tym przestrzeganie terminów badań technicznych, którymi świadczona będzie usługa.
 3. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. dysponują pojazdem, który posiada minimum 40 miejsc siedzących, na cały okres wykonywania zamówienia;
 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dokumenty, które należy załączyć do oferty
 1. formularz ofertowyzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 1. wykaz z informacją o posiadaniu pojazdu z minimum 40 miejscami siedzącymi                    i podstawie do dysponowania pojazdem – załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 2 do formularza ofertowego,
 3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 3 do formularza ofertowego,
 1. kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 2. parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Formularz ofertowy oraz załączniki powinny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy załączonych do zapytania ofertowego, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Oferta wraz  załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny  zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 3. Zaleca się kolejno ponumerować strony oferty i dokumentów składanych wraz                       z ofertą, a w treści oferty umieścić informację, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
 4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie i zamieścić na niej następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Oferta na dowóz uczniów do ZPO w Wąchocku w roku szkolnym 2019/20. Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 02.08.2019 r.”
 5. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10 (sekretariat) w formie pisemnej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do UMiG w Wąchocku) do dnia 02.08.2019 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po upływie w/w terminu nie zostaną rozpatrzone.

 

 1. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 16.

 

 1. Sposób obliczenia ceny oferty
 1. W formularzu ofertowym wykonawca podaje cenę ryczałtową brutto za jeden dzień wykonywania dowozów.
 2. W okresie obowiązywania umowy cena ma zawierać w sobie wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Sposób oceny ofert
 1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Cena – waga kryterium – 100%, najkorzystniejsza ofertą zostanie wybrana ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę ryczałtową brutto za jeden dzień wykonywania dowozów.

 

 1. Osoba po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Milena Przygoda, tel. 41 273 61 46.

 

 1. Informacje o formalnościach
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
 3. Projekt umowy (załącznik nr 2) nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Ilość odwiedzin: 1310
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-24 15:20:32
Data udostępnienia informacji: 2019-07-24 15:20:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-02 14:22:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner