logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXXVIII/239/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/241/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/242/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII /243//2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/248/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/249/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/250/2005
         minus Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwała Nr XXXVIII/251/2005

Rady Miejskiej

w Wąchocku

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wąchock na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 128 ust. 2, pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Wąchock w wysokości 13.352.787,- zł zgodnie                       z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wąchock w wysokości 12.873.517,- zł

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                                            9.523.306 zł

w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.386.946 zł

-        dotacje                                                                                                    275.000 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                                          250.000 zł

b) wydatki majątkowe                                                                                      3.350.211 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu stanowiącą dodatnią różnice pomiędzy dochodami budżetu określonymi  w § 1 i wydatkami określonymi w § 2 w wysokości 479.270 zł.

2. Nadwyżkę, o której mowa w  pkt.  1  przeznacza  się na  spłatę kredytów.

 

§ 4

 Ustala się przychody budżetu w wysokości  769.730 zł. i rozchody budżetu w wysokości 1.249.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może  w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 2.608.920 zł.

2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 769.730 zł.

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej  z podmiotem dysponującym  funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 519.730 zł.

b) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, które podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym 2006 na kwotę 1.839.190 zł.

w tym  emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym  funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę  1.639.190 zł.

3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zostaną pokryte z dochodów własnych oraz środków pozyskanych      z innych źródeł.

 

§ 6

1. Upoważnia się  Burmistrza  do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o  których mowa §5 pkt. 2 lit a w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu z zgodnie z załącznikiem Nr3.

2. Upoważnia się  Burmistrza do;

- zaciągania kredytów i pożyczek, o  których mowa §5 pkt. 2 lit b w kwotach do wysokości  ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Upoważnia się  Burmistrza  do zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek  w formie weksla in blanco.

§7

Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w kwocie 1.249.000 zł. w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

w tym:

z tytułu emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej dysponującym  funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 95.124 zł.

§ 8

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

 

§ 9

Ustala się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii  Europejskiej, w kwocie 2.158.920 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a

 

§ 10

Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 101.800,-zł  i wydatków w kwocie 101.800,-.zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 11

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie 120.000.,- zł oraz wydatków w kwocie 120.000.,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 12

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości 275.000 zł zgodnie                              z załącznikiem Nr 8.

 

§ 13

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

-        dochody w kwocie 2.376.981 zł,

-        wydatki w kwocie  2.376.981 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

 

§ 14

Ustala się:

-        rezerwę ogólną w kwocie                50.000,- zł,

-        rezerwy celowe w łącznej kwocie   30.000,- zł

1) w dziale   801  w kwocie             30.000,- zł na wydatki bieżące.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

2)      dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

 

§ 16

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki              i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomani          w kwocie 75.000,- zł.

 

§17

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

 

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wąchock na rok 2006
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-01-16 11:19:34
Data udostępnienia informacji: 2006-01-16 11:19:34
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-16 11:28:03

Wersja do wydruku...

corner   corner