logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
         minus Uchwała Nr IX/55/2007
         minus Uchwała Nr IX/56/2007
         minus Uchwała Nr IX/57/2007
         minus Uchwała Nr IX/58/2007
         minus Uchwała Nr IX/59/2007
         minus Uchwała Nr IX/60/2007
         minus Uchwała Nr IX/61/2007
         minus Uchwała Nr IX/62/2007
         minus Uchwała Nr IX/63/2007
         minus Uchwała Nr IX/64/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr IX/58/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 maja 2007r.
 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/272/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29.06.2006r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Marcinkowie.

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wąchocku uchwala, co następuje:

 
 
§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/172/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29.06.2006r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Marcinkowie.

 
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 
 
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
 
UZASADNIENIE
 
 

W dniu 29.06.2006 r. podjęta została uchwała Nr XLIV/272/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Marcinkowie, który faktycznie do chwili obecnej nie funkcjonuje.

Jednostka nie została wyposażona w majątek, nie jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona, nie posiada zezwolenia Wojewody na działalność, dlatego też niecelowe jest prowadzenie postępowania likwidacyjnego w trybie art. 25 ust. 1 pkt 2, ust 3 i ust. 6 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm)

Po dokonaniu szczegółowej analizy kosztów związanych z utworzeniem placówki zgodnie z wymogami i standardami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), które należy dopełnić przed wystąpieniem do Wojewody o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki jak również określenia kosztów późniejszego funkcjonowania DPS stwierdza się, że Gmina nie jest w stanie ponieść ww. nakładów. Placówka faktycznie nie istnieje a gmina nie posiada środków na jej uruchomienie i stwierdza, że jest to ekonomicznie nieracjonalne. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej spełniającego wymogi prawa unijnego przekracza możliwości finansowe Gminy. W związku z faktem, że oprócz podjętej uchwały nie wykonano żadnych dalszych czynności w zakresie utworzenia DPS, zasadne jest uchylenie poprzedniej uchwały.

Ilość odwiedzin: 2086
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr IX/58/2007
Skrócony opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/272/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29.06.2006r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Marcinkowie.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 12:15:12
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 12:15:12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-04 12:20:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner