logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
         minus Uchwała Nr XI/66/2007
         minus Uchwała Nr XI/67/2007
         minus Uchwała Nr XI/68/2007
         minus Uchwała Nr XI/69/2007
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XI/67/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 29 czerwca 2007r.


w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym
działającego w strukturze Zespołu Placówek Oświatowych
w Wąchocku, prowadzonego przez Gminę Wąchock


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje :

§ 1
Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Wąchock w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458, z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie.

§ 2
Za świadczenia Przedszkola Publicznego w Wąchocku wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości 5 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).

§ 3
Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.

§ 4
1.Ustala się miesięczną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 2.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.


§ 5
Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielonych przez Publiczne Przedszkole w Wąchocku określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 6
Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.


§ 7
Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku uczęszczania do Publicznego Przedszkola w Wąchocku rodzeństwa, ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.

§ 9
Traci moc Uchwała Nr XXIII/153/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sierpnia 2004r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego działającego w strukturze ZPO w Wąchocku.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2007r.
Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Rada Miejska w Wąchocku ustala wysokość opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym, które wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego określonego w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 52 , poz. 458 ze zmianami).Opłata miesięczna stanowi 5% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (tj. 936,00 zł w 2007r.) za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).
Obowiązująca opłata za świadczenia w Przedszkolu Publicznym wynosi 40,00 zł, a wg projektu uchwały opłata wyniesie 46,80 zł. Opłata za koszty żywienia wynosi 3,80 tj. za śniadanie i 2-daniowy obiad, wg projektu uchwały opłata wyniesie 4,68 zł: za śniadanie, 2-daniowy obiad i podwieczorek.
Czas pracy został ustalony na podstawie zatwierdzonego i obowiązującego Statutu Przedszkola Publicznego w Wąchocku z dnia 20 września 2005r. w godzinach od 700 do 1600.

Ilość odwiedzin: 1629
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XI/67/2007
Skrócony opis: w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym działającego w strukturze Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, prowadzonego przez Gminę Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 10:13:44
Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 10:13:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 10:15:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner