logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
         minus Uchwała Nr VIII/47/2007
         minus Uchwała Nr VIII/48/2007
         minus Uchwała Nr VIII/49/2007
         minus Uchwała Nr VIII/50/2007
         minus Uchwała Nr VIII/51/2007
         minus Uchwała Nr VIII/52/2007
         minus Uchwała Nr VIII/53/2007
         minus Uchwała Nr VIII/54/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr VIII/52/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do złożenia wniosków o pozyskanie środków finansowych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU

uchwala co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do złożenia wniosków o pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na niżej wymienione zadania:
1 Przebudowa drogi gminnej ul. Szydłowieckiej w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock - Oś priotytetowa Nr 3 Działanie 3.2
2 Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Torowej w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock - Oś priotytetowa Nr 3 Działanie 3.2
3 Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Wielkowiejskiej w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock - Oś priotytetowa Nr 3 Działanie 3.2
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów Gmina Wąchock, etap II - Oś priotytetowa Nr 4 Działanie 4.1
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock - Oś priotytetowa Nr 4 Działanie 4.1
6 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock - Oś priotytetowa Nr 4 Działanie 4.1
7 Budowa hali sportowej przy gimnazjum publicznym w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia - Oś priotytetowa Nr 5 Działanie 5.2
8 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia – Oś priotytetowa Nr 5 Działanie 5.2
9 Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku - Oś priotytetowa Nr 5 Działanie 5.3

§ 2.
Z chwilą uzyskania pozytywnej oceny i wyboru do realizacji zadań wymienionych w § 1 Rada Miejska w Wąchocku zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do złożenia wniosków o pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadań przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPOWŚ ogłosił nabór fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPO 2007-2013 dla określonych Osi priorytetowych tj.:
Oś priorytetowa Nr 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu > Działania:
3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym.
3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
Oś priorytetowa Nr 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej > Działania:
4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
Oś priorytetowa Nr 5: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę > Działania:
5.2 Podniesienie jakosci usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.
5.3 Publiczne Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.
Jednym z warunków przyjęcia wniosku do rozpatrzenia jest przedstawienie przez Gminę Uchwały intencyjnej o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, bądź Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w przypadku gdy projekt przeznaczony do realizacji został wcześniej uwzględniony w tym dokumencie.
Wobec braku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wąchock, zadań wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały, jej podjęcie jest zasadne i konieczne do ubiegania się o środki pomocowe z EFRR.

Ilość odwiedzin: 1680
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr VIII/52/2007
Skrócony opis: w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do złożenia wniosków o pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 11:23:33
Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 11:23:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 11:25:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner