logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
         minus Uchwała Nr VIII/47/2007
         minus Uchwała Nr VIII/48/2007
         minus Uchwała Nr VIII/49/2007
         minus Uchwała Nr VIII/50/2007
         minus Uchwała Nr VIII/51/2007
         minus Uchwała Nr VIII/52/2007
         minus Uchwała Nr VIII/53/2007
         minus Uchwała Nr VIII/54/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr VIII/ 54/2007
RADY MIEJSKIEJ w Wąchocku
z dnia 25 kwietnia 2007r.


W sprawie statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku

Na podstawie art.9, art. 13, art. 32 ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt.2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Wąchocku uchwala statut MGBP w Wąchocku w treści następującej:


DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku zwana dalej "Biblioteką" działa
w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze
zm. ).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.
1591 ze zm. ),
3. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 ze zm. ).
4. Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 ze
zm.),
5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005r., Nr 249,
poz. 2104 ze zm. ),
6. Postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą
w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Wąchock.

§ 3
Siedzibą Biblioteki jest miasto Wąchock, terenem jej działania Miasto i Gmina Wąchock.

§ 4
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
w Wąchocku.
2. Nadzór nad działalnością merytoryczną Biblioteki z tytułu przynależności do ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej sprawuje i pomocy fachowej udziela: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Kielcach.

§ 5
Biblioteka uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, pod nr 2.

§ 6
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

DZIAŁ II
Cele i zakres działania Biblioteki

§7
1. Biblioteka jest publiczną biblioteką miasta i gminy.
2. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy.
3. Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańcom
miasta i gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne
funkcjonowanie sieci bibliotecznej miasta i gminy.


§ 8
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu.
2. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących zasobów, pozyskanych nowości itp.
3. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki stosownie do potrzeb mieszkańców miasta i gminy.
4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie
wymiany międzybibliotecznej.
5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym
i niepełnosprawnym.
6. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów
informacyjnych niezbędnych w dokumentowaniu dorobku kulturalnego, naukowego
i gospodarczego miasta i gminy.
7. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
8. Doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach, wymianie doświadczeń bibliotecznych.
9. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych,
bibliograficznych i faktograficznych - budowa ośrodka informacji.
10. Organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji sztuki, nauki, upowszechniania
dorobku kulturalnego miasta, promowaniu książki.
11. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania
czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.DZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja.

§ 9
1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt pracy Biblioteki,
w tym za jej działalność merytoryczną i gospodarczą.
2. Dyrektor koordynuje całokształt pracy w podległych placówkach, zarządza instytucją
i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki, który jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Szczegółową organizację Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z niej określa
Dyrektor w regulaminie organizacji wewnętrznej zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta
i Gminy Wąchock.
§ 10

1. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata.
2. Dyrektora powołuje Burmistrz w drodze konkursu przeprowadzanego przez komisję
powołaną przez Burmistrza w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu.
3. Zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock.
4. Po upływie kadencji Burmistrz, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Miejskiej, może
przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w pkt 1.
5. Rada Miejska przyjmuje roczne sprawozdania z pracy merytorycznej i finansowej
jednostki. W przypadku nie przyjęcia sprawozdania może wnioskować o odwołanie
Dyrektora.

§ 11
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1. Ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Biblioteki,
2. Nadzór nad działalnością merytoryczną oraz administracyjno - organizacyjną,
3. Przedkładanie właściwym instytucjom i organom nadzoru rocznych planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo - inwestycyjnych,
4. Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
5. Wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji, zarządzeń,
6. Ocena pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

§ 12
Biblioteka posiada filie w Marcinkowie, w Parszowie i w Wielkiej Wsi.

§ 13
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.
2. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 14
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

DZIAŁ IV
Majątek i finanse

§ 15
Dyrektor Biblioteki zarządza powierzonym jej majątkiem stanowiącym mienie samorządowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 16
Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla instytucji kultury.

§ 17
1. Zadania swoje Biblioteka wykonuje na podstawie rocznego planu działalności i rocznego
planu finansowego.
2. Projekty planów Dyrektor przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi w terminie do 15
października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 18
Majątek Biblioteki stanowi własność Gminy Wąchock.

§ 19
Obsługę i sprawozdawczość finansową Biblioteka prowadzi we własnym zakresie.

§ 20
Biblioteka może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbliżonym do jej działalności podstawowej, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

§ 21
Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

§ 22
Biblioteka może pobierać opłaty z tytułu:
1. Usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych i wypożyczeń
międzybibliotecznych,
2. Wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3. Nie zwróconych w terminie materiałów bibliotecznych,
4. Uszkodzonych, zniszczonych lub nie zwróconych materiałów bibliotecznych,
5. Kaucji za wypożyczenie materiałów bibliotecznych,
6. Wydawnictw własnych,
7. Usług internetowych,
8. Usług bibliotecznych świadczonych na podstawie umów i porozumień.

§ 23
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 24
Za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Biblioteka może przyjmować funkcje zlecone przez administrację samorządową lub Wojewódzką Bibliotekę Publiczną na warunkach ustawowych.


DZIAŁ V
Postanowienia końcowe.

§ 25
Przekształcenie, połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

§ 26
Biblioteka używa pieczęci:
- podłużnej z nazwą Biblioteki w Wąchocku w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby,
- okrągłej, służącej do znakowania materiałów bibliotecznych, zawierającej nazwę biblioteki
w pełnym brzmieniu.

§ 27
1. Statut nadaje Rada Miejska w Wąchocku.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania .

§ 28
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/256/2001 z dnia 29.10.2001r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku.

§ 29
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 30
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.U Z A S A D N I E N I E


do uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu MGBP


Statut MGBP uchwalony w 2001r. w części zapisów nie był dostosowany
do potrzeb i oczekiwań społecznych wobec instytucji kultury.
Potrzeba opracowania statutu ma na celu zwiększenie przejrzystości oraz doprecyzowania zapisów regulujących organizację i zarządzanie biblioteką.

Ilość odwiedzin: 2136
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr VIII/54/2007
Skrócony opis: W sprawie statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 11:26:12
Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 11:26:12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 11:58:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner