logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Gospodarka komunalna
   minus INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus EWIDENCJA ZEZWOLEŃ
   minus Rejestr działalności regulowanej
   minus ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY WĄCHOCK
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA
O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250)

 

I.     Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąchock.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od pozostałych właścicieli nieruchomości są:

 1. Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.
 2. ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce.
 3. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28A,  26-110 Skarżysko-Kamienna.
 4. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.
 5. Wywóz Nieczystości Stałych  „BRATEK” Ryszard Pogorzelski, ul. Mościckiego 28, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 6. Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 7. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św.
 8. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 9. A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg.
 10. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom.
 11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna.
 12. Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych MARKO Marek Pogorzelski Barak 21, 26-500 Szydłowiec.

II.   Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Wąchock zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012 - 2018” dla Regionu 2 (w skład którego wchodzi Gmina Wąchock), wyznaczono instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do składowania odpadów - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.

III.  Osiągnięte przez gminę, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
 • w 2013 r. - 25,15% (poziom dopuszczalny 50%)
 • w 2014 r. - 24,28% (poziom dopuszczalny 50%)
 • w 2015 r. - 11,37% (poziom dopuszczalny 50%)
 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
 • w 2013 r. - 21,64% (poziom minimalny 12%)
 • w 2014 r. - 20,63% (poziom minimalny 14%)
 • w 2015 r. - 20,40% (poziom minimalny 16%)
 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
 • w 2013 r.  - 100,00% (poziom minimalny 36%)
 • w 2014 r.  - 91,75% (poziom minimalny 38%)
 • w 2015 r.  - 58,21% (poziom minimalny 40%)

IV.  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 1. Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, odbierane są sprzed posesji, tzw. „wystawka” 1 raz w roku zgodnie z podanym harmonogramem, tj. w 2016 r.:
 • 30.07.2016 r. - nieruchomości „trudno dostępne”
 • 30.08.2016 r. - m. Marcinków, Rataje, Węglów
 • 31.08.2016 r. - m. Parszów
 • 30.09.2016 r. - m. Wielka Wieś
 • 31.10.2016 r. - m. Wąchock, ul. Pl. Mjr Ponurego, Wielkowiejska, Ceglana, Ogrodowa, Dolna, Błonie, Kielecka, Kościelna, Strażacka, Kolejowa, Nadrzeczna, Hutnicza, Partyzantów (od nr 4 do nr 29), Krzemienica, Tysiąclecia, Polna, Sporna, Wesoła, Sosnowa, Radomska
 • 30.11.2016 r. - m. Wąchock, ul. Słoneczna, Kręta, Smugowa, Leśna, Szeroka, Tychowska, Szydłowiecka, Torowa, Skalista, Św. Rocha, Langiewicza, Lipowa, Górna, Wygoda, Powstańców, Krótka, Starachowicka, Sandomierska, Partyzantów (od nr 1 do nr 3a).
 1. Odpady komunalne przyjmowane od mieszkańców w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Wąchock, ul. Błonie 24, prowadzonym przez gminę, (punkt czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600):
 • odpady remontowe, nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie, tj. gruz, płytki, części budowlane i sanitarne, szyby okienne, 
 • odpady zielone tj. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie,
 • opakowania szklane - po usunięciu resztek produktów i zakrętek, tj. butelki, słoiki,
 • opakowania z tworzyw sztucznych - po usunięciu resztek produktów, tj. folie opakowaniowe, plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej - płynach do prania, płukania, mycia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzęt musi być kompletny, m.in. pralki, lodówki, komputery, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne,
 • meble i inne odpady gabarytowe, tj. stoły, kanapy, szafy, łóżka, krzesła, sofy, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
 1. Punktami zbierania przeterminowanych leków są: Ośrodek Zdrowia w Wąchocku, ul. Starachowicka 60 i Ośrodek Zdrowia w Parszowie, ul. Złotoglin 91, w których ustawione zostały ogólnodostępne pojemniki na zbiórkę tych odpadów.
 2. Punktami zbierania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych są ogólnodostępne pojemniki ustawione w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 oraz w szkołach na terenie gminy.

V.   Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Ilość odwiedzin: 2246
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-05-29 14:35:13
Data udostępnienia informacji: 2014-05-29 14:35:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 08:30:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner