logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Gospodarka komunalna
   minus INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus EWIDENCJA ZEZWOLEŃ
   minus Rejestr działalności regulowanej
   minus ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY WĄCHOCK
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąchock, prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, stosownie do art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391).
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wąchock jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy załączyć:
1.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadali aktualne zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych są zwolnieni z wniesienia opłaty skarbowej za wpis do rejestru.
2.     Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
a)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Opłaty:
50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącą rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – jeżeli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika.
Opłatę skarbową można wnieść w kasie tut. Urzędu (pokój nr 1) lub na rachunek bankowy  Nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011 w Banku Spółdzielczym w Wąchocku.
 
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy  w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadali aktualne zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.
 
Załączniki do pobrania:
1. Wniosek
2. Oświadczenie

Załączniki do pobrania: 2017-10-31 10:05:39 - Wniosek (14.88 kB)
2017-10-31 10:03:56 - Oświadczenie (12.51 kB)
2018-01-10 08:37:11 - Rejestr Działalności Regulowanej (602.94 kB)

Ilość odwiedzin: 2429
Nazwa dokumentu: Rejestr działalności regulowanej
Skrócony opis: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-06-26 14:00:59
Data udostępnienia informacji: 2012-06-26 14:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 08:57:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner