logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXII/207/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXII/208/2005
         minus Uchwała Nr XXXIII/209/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UCHWAŁA Nr XXXII/208/2005

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

Z DNIA 31 MAJA 2005 r.

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

  1. Dochody zwiększa się o kwotę: 11.326 PLN zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki zwiększa się o kwotę: 11.326 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały XXVIII/185/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 styczeń 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2005, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wąchocku

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXII/208/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 31 maj 2005 r.

 

Zmiany w planie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

11.326

0

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

11.326

0

 

 

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11.326

0

Ogółem:

11.326

0

 

 

 

 


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXII/208/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 31 maja 2005 r.

 

Zmiany w planie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

11.326

0

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

11.326

0

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

11.326

0

Ogółem:

11.326

0

 


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXII/208/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 31 maja 2005 r.

 

Zmiany w planie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

600

 

 

Transport i łączność

20.000

0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

20.000

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

0

852

 

 

Pomoc społeczna

0

10.000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

0

10.000

 

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

0

10.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

20.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0

20.000

 

 

4260

Zakup energii

0

10.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0

10.000

 

90095

 

Pozostała działalność

10.000

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

10.000

0

Ogółem:

30.000

30.000

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

do uchwały Nr XXXII/208/2005

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Wąchocku

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 31 maja 2005 r.

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Dział

Rozdział

Łączne nakłady finansowe   (w roku budżetowym)

Źródła finansowania wydatków:

 

dochody własne

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

 

1

2

3

4

 

                           6   

                        8   

                        9   

                      10   

                      11   

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Parszów - etap III

UMiG Wąchock

010

01010

1 208 674

240 474

 

       968 200   

 

 

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rataje - etap III

UMiG Wąchock

010

01010

1 675 194

-

        167 519   

       251 279   

    1 256 396   

 

3.

Budowa drogi gminnej Wąchock ul. Tysiąclecia

UMiG Wąchock

600

60016

64 489

64 489

 

 

 

 

4.

Odbudowa ulicy Górnej w Wąchocku

UMiG Wąchock

600

60016

20 000

20 000

 

 

 

 

5.

Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś ("Betlejeḿ)

UMiG Wąchock

600

60016

30 000

30 000

 

 

 

 

6.

Wykup gruntów pod odbudowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Wąchocku

UMiG Wąchock

700

70005

131 216

131 216

 

 

 

 

7.

Zakup komputerów i oprogramowania dla UMiG

UMiG Wąchock

750

75023

75 000

75 000

 

 

 

 

8.

Elewacja budynku Urzędu

UMiG Wąchock

750

75023

30 000

30 000

 

 

 

 

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wąchock

UMiG Wąchock

900

90001

140 000

90 000

50 000

 

 

 

10.

Budowa oświetlenia ulicznego Wąchock, ul. Hutnicza

UMiG Wąchock

900

90015

4 000

4 000

 

 

 

 

11.

Budowa wodociągu Wąchock, ul. Górna

UMiG Wąchock

900

90095

10 000

10 000

 

 

 

 

Razem

3 388 573

695 179

       217 519   

    1 219 479   

     1 256 396   

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2005-08-12 14:24:44 - UCHWAŁA Nr XXXII/208/2005 (111.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1980
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA Nr XXXII/208/2005
Skrócony opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-08-12 14:22:17
Data udostępnienia informacji: 2005-08-12 14:22:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-12 14:28:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner