logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
         minus Uchwała Nr XLV/275/2006
         minus Uchwała Nr XLV/276/2006
         minus Uchwała Nr XLV/277/2006
         minus Uchwała Nr XLV/278/2006
         minus Uchwała Nr XLV/279/2006
         minus Uchwał Nr XLV/280/2006
         minus Uchwała XLV/281/2006
         minus Uchwała Nr XLV/282/2006
         minus Uchwała Nr XLV/283/2006
         minus Uchwała Nr XLV/284/2006
         minus Uchwała Nr XLV/285/2006
         minus Uchwała Nr XLV /286/2006
         minus Uchwała Nr XLV/287/2006
         minus Uchwala Nr XLV/288/2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XLV/278/2006

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 sierpnia 2006 r.

 

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy założenia do projektu budżetu obejmujące między innymi plany rzeczowe i finansowe realizowanych zadań.

 

§2.

Radni, Sołtysi po zaopiniowaniu przez Radę Sołecką oraz Przewodniczący zarządu Osiedla po zaopiniowaniu przez Zarząd Osiedla składają do Burmistrza wnioski do projektu budżetu w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§3.

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 

§4.

1. Burmistrz przygotowuje projekt uchwały budżetowej, uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych, materiały przygotowane przez Skarbnika Gminy.

2. Do projektu uchwały Burmistrz załącza:

1) objaśnienia,

2) prognozę długu,

3) informację o stanie mienia komunalnego,

3. Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:

a) omówienie dochodów z najważniejszych źródeł,

b) uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:

- wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym

- wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- wydatków majątkowych,

- dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,

- dotacji dla innych podmiotów,

c) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych i pożyczek (prognozowaną kwotę długu gminy),

4. Burmistrz opracowuje informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, zawierającą:

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;

2) dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

b) posiadania;

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

5. Projekt uchwały budżetowej wraz z prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. Projekt uchwały budżetowej Burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w Biurze rady Miejskiej, o czym informuje się mieszkańców.

7. Burmistrz przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

8. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej Burmistrz przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

9. Podległe jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt. 8 i przekazują Burmistrzowi nie później niż do dnia 22 grudnia.

 

§5.

1. Przewodniczący Rady projekt uchwały budżetowej wraz z prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami przekazuje Radnym nie później niż w terminie do dnia 25 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Komisje Rady w terminie do 14 dni odbywają posiedzenia i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski do Komisji Budżetowej w ciągu 2 dni od dnia posiedzenia komisji.

3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej , istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.

4. Komisja Budżetowa w terminie do 3 dni od daty otrzymania wniosków i opinii stałych komisji Rady rozpatruje je i formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej.

 

§6.

Niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po sporządzeniu przez Komisję Budżetową opinii na piśmie, jest ona przekazywana Burmistrzowi, który po zapoznaniu się z jej treścią rozpatruje w terminie 7 dni propozycje zmian w projekcie budżetu i przygotowuje wnioski na Sesję budżetową.

 

§7.

Rada Miejska nie może bez zgody Burmistrza wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetowego gminy.

 

§8.

1. Projekt uchwały budżetowej gminy określa:

1) prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji;

2) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) wydatków majątkowych;

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;

6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych;

8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych;

9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

10) upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

12) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

14) dotacje inne niż określone w pkt 11 i 12, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:

1) upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

3. W projekcie uchwały budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Projekt uchwały budżetowej gminy może również określać:

1) wydatki jednostek pomocniczych gminy;

2) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§9.

Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Miejskiej, na której uchwalony będzie budżet, powinny być uwzględnione następujące punkty:

1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2. odczytanie opinii wniosków Komisji Rady,

3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4. dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej.

§10.

1. Rada Miejska uchwala budżet do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedstawiony Radzie Miejskiej przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej stanowi podstawę gospodarki budżetowej na okres nie dłuższy niż do 31 marca roku budżetowego.

 

§11.

Traci moc uchwała Nr XVI/105/99 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28.12.1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

 

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy i Burmistrzowi.

 

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1908
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLV/278/2006
Skrócony opis: w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-09-21 14:18:05
Data udostępnienia informacji: 2006-09-21 14:18:05
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-21 14:29:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner