logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
         minus UCHWAŁA NR IV/20/2006
         minus UCHWAŁA Nr IV/21/2006
         minus Uchwała Nr IV/22/2006
         minus UCHWAŁA Nr IV/23/2006
         minus Uchwała Nr IV/24/2006
         minus Uchwała Nr IV/25/2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Uchwała Nr IV/25/2006

RADY MIEJSKIEJ w Wąchocku

z dnia 28 grudnia 2006r.

 
 
W sprawie  powołania   doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wąchocku
 
 
                               Na  podstawie  art. 21  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym (jt. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej w Wąchocku
 
§ 2.
Ustala się skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej:
 
  1. Robert Janus
  2. Włodzimierz Sobala
  3. Zdzisław Przygoda
  4. Kazimierz Winiarczyk
  5. Sebastian Staniszewski
 
§ 3
Przedmiotem działania doraźnej Komisji Statutowej będzie:
  1. przygotowanie projektu Statutu Miasta i Gminy Wąchock;
  2. przygotowanie projektów statutów sołectw Gminy Wachock   oraz   osiedli Miasta Wąchocka
  3. przygotowanie projektów statutów jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK, DPS, SZOZ
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 4
 
Prace Komisji ustają   z chwilą wejścia w życie uchwalonych przez Radę Miejską wymienionych w § 3 statutów.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z   dniem powzięcia.

 
 
 

U Z A S A D N I E N I E

 
projektu  uchwały  
w  sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wąchocku
 
 

W związku z faktem widocznych w toku poprzedniej kadencji braków w statutach gminy, sołectw, osiedli postanawia się powołać doraźną komisję złożoną z przedstawiciela każdej komisji. Celem pracy komisji będzie opracowanie projektów ww statutów, a także projektów statutów jednostek organizacyjnych zgodnie z aktualnym prawem oraz potrzebami społeczeństwa. Komisja będzie działać w powołanym spośród radnych składzie wraz z merytoryczną pomocą Sekretarza Gminy oraz obsługi prawnej. Prace komisji na zasadzie opinii i wniosków wspierać będą sołtysi, przewodniczący zarządów rad osiedlowych oraz kierownicy zainteresowanych jednostek organizacyjnych. Komisja po ukonstytuowaniu wybierze ze swojego grona przewodniczącego oraz opracuje harmonogram prac komisji. Działalność komisji ustaje z chwilą wejścia w życie uchwalonych nowych statutów. Za pracę w komisji nie stosuje się dodatkowego wynagrodzenia. Za nieobecność w pracach stosuje się normalne zasady potrąceń  z  diet.

Ilość odwiedzin: 1630
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr IV/25/2006
Skrócony opis: W sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-01-11 10:12:24
Data udostępnienia informacji: 2007-01-11 10:12:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-11 10:14:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner