logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXVIII/185/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/186/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/187/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/188/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/189/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/190/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/191/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwała Nr XXVIII/185/2005

Rady Miejskiej

w Wąchocku

z dnia 28 styczeń 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 128 ust. 2, pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Wąchock w wysokości 14.758.403,- zł zgodnie                       z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wąchock w wysokości 14.132.253 zł

z tego:

a) wydatki bieżące                        8.337.985 zł

w tym:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             4.053.588 zł

-        dotacje               245.000 zł

-        wydatki na obsługę długu               325.000 zł

b) wydatki majątkowe                        5.794.268 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Nadwyżka budżetu w kwocie 626.150,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.365.900 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.992.050 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 5

Upoważnia się  Burmistrza  do:

1)      spłat zobowiązań w kwocie 2.992.050  zł,

w tym z emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.140.267  zł,

w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2)      do zaciągania długu w kwocie 2.365.900  zł,

w tym z emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 600.700 zł,

w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 6

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

 

 

§ 7

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie 68.475,- zł oraz wydatków w kwocie 100.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

 

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

-        dochody w kwocie 1.710.588 zł,

-        wydatki w kwocie 1.710.588 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

 

 

 

§ 10

Ustala się:

-        rezerwę ogólną w kwocie 50.000,- zł,

 

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 3.403.969 zł,

w tym emitowania papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 3.403.969 zł.

 

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

2)      dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

 

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 68.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.000,- zł.

 

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

 

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

Załączniki do pobrania: 2005-03-09 11:49:39 - Załączniki doUchwały (655.66 kB)

Ilość odwiedzin: 2308
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVIII/185/2005
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2005
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Ferka
Data wytworzenia informacji: 2005-03-09 11:47:40
Data udostępnienia informacji: 2005-03-09 11:47:40
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-09 11:51:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner