logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXVIII/185/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/186/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/187/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/188/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/189/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/190/2005
         minus Uchwała Nr XXVIII/191/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                                Uchwała Nr XXVIII/187/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 stycznia 2005

 

W sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXIII/158/2004

 Rady Miejskiej w

Wąchocku z dnia 24 sierpnia 2004 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. l, art. 40 ust.l i 2, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 Dz. u. Nrl42, póz. 1591, z późn.zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 

§1

W załączniku do uchwały "Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Wąchock " Tabela 11." Lista zadań i projektów planowanych do realizacji w latach 2004 - 2013" wprowadza się następujące zmiany:

1)  dodaje się kolumnę zatytułowaną" Źródła finansowania",

2)  w zadaniu 1. " Budowa kanalizacji w gminie Wąchock" projekt oznaczony numerem 1.6 w kolumnie Nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje etap III, Gmina Wąchock", w kolumnie Źródła finansowania wskazuje się podmioty uczestniczące w finansowaniu projektu, natomiast w kolumnie Nakłady wykazuje się kwotowo wielkość udziałów poszczególnych podmiotów,

3)  w zadaniu 3. "Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej" projekt oznaczony numerem 3.2 w kolumnie Nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock", w kolumnie Źródła finansowania wskazuje się podmioty uczestniczące w finansowaniu projektu , natomiast w kolumnie Nakłady wykazuje się kwotowo wielkość udziałów poszczególnych podmiotów

 

§2

W załączniku do uchwały "Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Wąchock " Tabela 12." Lista zadań i projektów planowanych do realizacji w latach 2004 - 2013 z podziałem na sołectwa" wprowadza się następujące zmiany: l} dodaje się kolumnę zatytułowaną" Źródła finansowania",

2)   w części dotyczącej sołectwa Rataje projekt oznaczony numerem 1.6 w kolumnie Nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje etap III, Gmina Wąchock", w kolumnie Źródła finansowania wskazuje się podmioty uczestniczące w finansowaniu projektu, natomiast w kolumnie Nakłady wykazuje się kwotowo wielkość udziałów poszczególnych podmiotów,

3)  w części dotyczącej miasta Wąchock projekt oznaczony numerem 3.2 w kolumnie Nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock", w kolumnie Źródła finansowania wskazuje się podmioty uczestniczące w finansowaniu projektu , natomiast w kolumnie Nakłady wykazuje się kwotowo wielkość udziałów poszczególnych podmiotów

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

 

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Ilość odwiedzin: 1580
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVIII/187/2005
Skrócony opis: W sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXIII/158/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Ferka
Data wytworzenia informacji: 2005-03-09 11:55:18
Data udostępnienia informacji: 2005-03-09 11:55:18
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-09 11:57:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner