logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
         minus Uchwała Nr XXIX/192/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/193/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/194/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/195/2005
         minus Uchwała Nr XXIX/196/2005
         minus Uchwała NR XXIX/197/2005
         minus Uchwała NR XXIX/198/2005
         minus Uchwała NR XXIX/199/2005
         minus Uchwała NR XXIX/200/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Drugi spis próbny - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Uchwała Nr XXIX/193/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 lutego 2005 r.

 

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

 

 

            Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.  zm. ), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19, i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy nie określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 2.

1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o których mowa w § 1.

 

2. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

3. W przypadkach szczególnych wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być złożonej po upływie terminu określonego w ust. 2.

 

§ 3.

Wnioski podmiotów zainteresowanych powinny zawierać:

1) Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

2) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,

3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,

4) termin i miejsce realizacji zadania,

5) informacje co do własnych środków finansowych oraz możliwości pozyskanych środków z innych źródeł na realizację danego zadania.

 

2. Do wniosku winien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.

 

3. Wniosek powinien zawierać także poświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publicznoprawnych.

 

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.

 

5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.

 

6. Nie złożenie wykonanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

 

7. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1.

 

§ 4.

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po zasiągnieciu opinii Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej, uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy,

2) wysokość środków budżetu gminy, przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 1.

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania.

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,

5) analizą wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności terminowości ich realizacji.

 

2. Burmistrza dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert realizacji zadania, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

§ 5.

1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza Miast i Gminy z podmiotem – wnioskodawcą reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2.

 

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) dokładne oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,

3) określenie czasu jego realizacji,

4) wzory dokumentacji umożliwiające okresową ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej przekazania,

5) zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji wg wymagań określonych przez zleceniodawcę w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym, finansowym oraz jakościowym.

6) zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę lub osobę przez niego pisemnie zobowiązaną w zakresie objętym umową,

7) określenie wysokości dotacji, jaką zleceniodawcą przekaże z tytułu realizacji umowy oraz sposób i termin jej przekazania.

8) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy.

9) ustalenie trybu i terminu przekazania informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy.

10) warunki wypowiedzenia umowy.

11) szczegółowe określenie zasad odpowiedzialności zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:

a) termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem,

b) termin zwrotu dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego wykonania zleconego zadania,

 

 

§ 6.

1. Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rachunkowości, terminowości oraz jakości ich świadczenia.

 

2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:

1) analizę określonej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez podmiot realizujący,

2) kontrolę realizacji zadnia w trybie określonym w umowie:

 

§ 7.

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:

1) sprawozdania z wykonania wg określonego wzoru,

2) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT dot. wydatków zleceniobiorcy faktycznie poniesionych na realizację zadania.

 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie wg załącznika Nr 2

 

§ 8.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania na wykonanie tego zadania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

§ 9.

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawaniem dotacji i rozliczaniem dotacji zajmuje się referat finansowy z zachowaniem zasady jawności postępowania.

 

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§ 11.

Traci moc Uchwała Nr XVI/106/99 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28.12.1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wąchock dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Św. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załączniki do pobrania: 2005-03-11 08:33:26 - Załącznik Nr 1 (21.50 kB)
2005-03-11 08:34:02 - Załącznik Nr 2 (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2421
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIX/193/2005
Skrócony opis: w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gm
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Ferka
Data wytworzenia informacji: 2005-03-11 08:30:30
Data udostępnienia informacji: 2005-03-11 08:30:30
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 08:34:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner