logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIII/210/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/211/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/212/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXIII/213/2005
         minus Uchwała Nr XXXIII/214/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/215/2005
         minus Uchwała Nr XXXIII/216/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 

UCHWAŁA  NR XXXIII/215/2005

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia  29 czerwca 2005 r.

 

w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie

                   gminy   Wąchock.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Straw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. / Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753/, w sprawie zasad warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Reks" w Starachowicach Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§1

Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

 

§2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter okresowy i wymaga humanitarnego traktowania zwierząt.

 

§3

Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpień.

 

§4

1.      Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmować się podmiot gospodarczy wybrany w drodze przetargu.

2.      Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, działać będzie na podstawie zawartej umowy.

3.      Umowa, o której mowa w ust. 2 winna zawierać:

-         wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane

-         określenie środków do przewozu zwierząt

-         zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej

-         określenie dokładnych zasad i warunków humanitarnego postępowania przez podmiot gospodarczy za zwierzętami w czasie wyłapywania i przewozu.

 

§5.

1.      Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione     do schroniska.

2.      Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

3.      Schronisko dla bezdomnych zwierząt zostanie wybrane prze Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock i świadczyć będzie usługi na podstawie zawartej umowy.

 

§6

1.      Bezdomne zwierzęta, a w szczególności psy, w schronisku przetrzymywane będą przez 30 dni, natomiast koty przez 15 dni.

2.      Po terminie, o którym mowa w ust. 1, psy i koty mogą być oddane do adopcji nieodpłatnej.

 

§7

Właściciele zwierząt, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownych opłat ustalonych w cenniku i pobieranych  przez schronisko.

 

 

 


§8

1.      Dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegów eutanazji bez odwożenia do schroniska na zwierzętach uznanych za agresywne i niebezpieczne dla otoczenia oraz kalekich  i nieuleczalnie chorych.

2.      Zabiegi eutanazji wykonywane będą w sposób humanitarny przez upoważnionych lekarzy weterynarii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

§9

Na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych podane zostaną do publicznej wiadomości w formie rozplakatowania następujące dane:

1/ termin wyłapywania

2/ granice terenu, na którym będą wyłapywane

3/ nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie

4/ adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt bezdomnych.

 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych, a także przez opublikowanie jej w lokalnej prasie.

 

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Załączniki do pobrania: 2005-08-12 12:37:47 - UCHWAŁA NR XXXIII/215/2005 (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1891
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIII/215/2005
Skrócony opis: w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wąchock.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-08-12 12:33:21
Data udostępnienia informacji: 2005-08-12 12:33:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-12 12:39:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner