logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   minus Rok 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2005 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2005 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIII/210/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/211/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/212/2005
         minus UCHWAŁA Nr XXXIII/213/2005
         minus Uchwała Nr XXXIII/214/2005
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/215/2005
         minus Uchwała Nr XXXIII/216/2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2005
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 22 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2005 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2005 r.
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

UCHWAŁA NR XXXIII/211/2005

RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

Z DNIA 29 czerwiec 2005 R.

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

 1. Dochody zwiększa się o kwotę 90.000 PLN zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Wydatki zwiększa się o kwotę 90.000 PLN zgodnie z załącznikiem nr 2
 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Dokonuje się zmiany załączników nr 4 i 4a do uchwały XXVIII/185/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 styczeń 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2005, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do uchwały XXVIII/185/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 styczeń 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2005 ustalając plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie 88.475,- zł oraz wydatków w kwocie 120.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wąchocku

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIII/211/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 29 czerwiec 2005 r.

 

Zmiany w planie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

600

 

 

Transport i łączność

70.000

0

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70.000

0

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

70.000

0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

0

 

90095

 

Pozostała działalność

20.000

0

 

 

6260

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

20.000

0

Ogółem

90.000

0

 

 

 

 


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIII/211/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 29 czerwiec 2005 r..

 

Zmiany w planie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

600

 

 

Transport i łączność

70.000

0

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70.000

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000

0

 

90095

 

Pozostała działalność

20.000

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

20.000

0

Ogółem

90.000

0

 


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIII/211/2005

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 29 czerwiec 2005 r..

 

Zmiany w planie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Opis

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

600

 

 

Transport i łączność

58.060

20.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

4.770

20.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

4.770

20.000

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

53.290

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

53.290

0

852

 

 

Pomoc społeczna

0

25.000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

0

25.000

 

 

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

0

25.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

30.000

 

92195

 

Pozostała działalność

0

30.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0

30.000

750

 

 

Administracja publiczna

25.940

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

25.940

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.940

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

10.000

 

90095

 

Pozostała działalność

 

10.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne

 

10.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

1.000

0

 

85195

 

Pozostała działalność

1.000

0

 

 

6030

wydatki na fundusz założycielski fundacji

1.000

0

RAZEM:

85.000

85.000


 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

 

 

 

 

 

do uchwały Nr XXXIII/211/2005

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Wąchocku

 

 

 

 

z dnia 29 czerwiec 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zł

Lp.

Dział rozdział

Nazwa funduszu

Stan na początek roku

Kwota przychodów

Kwota wydatków

Stan na koniec roku

1

2

3

 

4

5

 

1.

900/90011

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

31 525   

 

 

 

 

 

Przychody, w tym: 50% wpływów za składowanie odpadów, a także 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczegółowego korzystania z wód i urządzeń wodnych

 

88 475   

 

 

 

 

Wydatki, w tym:

 

 

 

 

 

 

1. Edukacja ekologiczna

 

 

          5 000   

 

 

 

2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień i zakrzewień:

 

 

 

 

 

 

- utrzymanie zieleńców (zakup roślin)

 

 

        15 000   

 

 

 

3. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów

- likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie gminy i wywóz odpadów z terenów zieleni na obszarze gminy

- zakup kontenerów i koszy ulicznych na odpady

 

 

 

 30 000

 

 

 

 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – dotacja do budżetu na realiz. zad. inwest.

 

 

 

  50 000

 

 

 

5. Budowa wodociągu Wąchock, ul. Górna - dotacja do budżetu na realiz. zad. inwest

 

 

20.000

 

azem:

31 525

88 475

120 000

0

  

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

do uchwały Nr XXXIII/211/2005

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Wąchocku

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 29 czerwiec 2005 r.

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Dział

Rozdział

Łączne nakłady finansowe   (w roku budżetowym)

Źródła finansowania wydatków:

 

dochody własne

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Parszów - etap III

UMiG Wąchock

010

01010

1 208 674

240 474

 

       968 200   

 

 

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rataje - etap III

UMiG Wąchock

010

01010

1 675 194

-

        167 519   

       251 279   

    1 256 396   

 

3.

Budowa drogi gminnej Wąchock ul. Tysiąclecia

UMiG Wąchock

600

60016

65.259

65.259

 

 

 

 

4.

Koncepcja przebudowy ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku

UMiG Wąchock

600

60016

4.000

4.000

 

 

 

 

5.

Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś ("Betlejeḿ)

UMiG Wąchock

600

60016

30 000

30 000

 

 

 

 

6.

Wykup gruntów pod odbudowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Wąchocku

UMiG Wąchock

700

70005

131 216

131 216

 

 

 

 

7.

Zakup komputerów i oprogramowania dla UMiG

UMiG Wąchock

750

75023

75 000

75 000

 

 

 

 

8.

Elewacja budynku Urzędu

UMiG Wąchock

750

75023

30 000

30 000

 

 

 

 

9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wąchock

UMiG Wąchock

900

90001

140 000

90 000

50 000

 

 

 

10.

Budowa oświetlenia ulicznego Wąchock, ul. Hutnicza

UMiG Wąchock

900

90015

4 000

4 000

 

 

 

 

11.

Budowa wodociągu Wąchock, ul. Górna

UMiG Wąchock

900

90095

20 000

 

20 000

 

 

 

Razem

3 383 343

669 949

237 519

1 219 479

1 256 396

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do uchwały Nr XXXIII/211/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Wąchocku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 29 czerwiec 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Program inwestycyjny

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie

Dział

Rozdział

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku budżetowym

Źródła finansowania wydatków:

Wysokość wydatków w roku 2006

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

dochody własne

dotacje

kredyty i pożyczki

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Odbudowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

w Wąchocku

UMiG Wąchock

900

90095

2005

2006

4 126 675

2 329 475

0

232 948

349 421

1 747 106

1 797 200

2

Odbudowa drogi gminnej – ulicy Górnej                           w Wąchocku na odcinku o długości 610 mb

UMiG Wąchock

600

60075

2005

2006

223.290

123.290

53.290

70.000

 

 

100.000

RAZEM:

4 349 965

2 452 765

53 290

302 948

349421

1747106

1 897 200

 

Załączniki do pobrania: 2005-08-12 14:07:27 - UCHWAŁA NR XXXIII/211/2005 (211.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1727
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIII/211/2005
Skrócony opis: W sprawie: zmian w budżecie gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-08-12 13:25:58
Data udostępnienia informacji: 2005-08-12 13:25:58
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-12 14:07:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner