logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   minus Rok 2006
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIX/252/2006
         minus Uchwała Nr XXXIX/253/2006
         minus Uchwała Nr XXXIV/254/2006
         minus UCHWAŁA NR XXXIX/255/2006
         minus Uchwała Nr XXXIX/256/2006
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 listopada 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 2 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia12 grudnia 2006 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28grudnia 2006 r.
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr XXXIV/254/06

Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 31 stycznia 2006 r.

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Miasta i Gminy Wąchock

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)        oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się do stosowania Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXXII/188/97 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Wąchock.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Nr XXXIV/254/06 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31.01.2006 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock,

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Starachowicach - Postanowienie z dnia 06.01.2006 r. znak: SE-Ia-0705/1/2006.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458) wprowadziła przepisy, które obligują gminy do uporządkowania zarówno dokumentów jak i systemów gospodarki odpadami, a także stwarzają nowe możliwości działań samorządów. Jako zadania własne gmin w tej dziedzinie wymienione są:

1)       zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2)       zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3)       zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

4)       zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

-         do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

-         do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

-         do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Zmiany do Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622  z późn. zm.) wprowadzają w art. 4 ust. 1, obowiązek uchwalenia przez rady gmin, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy", który jest aktem prawa miejscowego.

Przepis art. 4 ust. 2  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowo określa zakres zagadnień mających znaleźć się w przyjętym regulaminie. Ponadto ustawodawca nałożył na rady gmin obowiązek dostosowania regulaminów do gminnych planów gospodarki odpadami.

Obowiązujące przepisy przyjmują model obciążający obowiązkiem usunięcia odpadów ich wytwórców (w przypadku odpadów komunalnych najczęściej właścicieli nieruchomości), Gmina natomiast obciążona jest obowiązkiem zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Niniejszy Regulamin jest wykonaniem upoważnienia gmin do ustalenia szczegółowych zasad wykonywania nałożonych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

Załączniki do pobrania: 2011-08-25 12:45:49 - Załacznik do Uchwały Nr XXXIV/254/06 (1.44 MB)

Ilość odwiedzin: 2930
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIV/254/2006
Skrócony opis: w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-02-15 09:22:59
Data udostępnienia informacji: 2006-02-15 09:22:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 12:46:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner