logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
         minus Uchwała Nr VII/39/2007
         minus Uchwała Nr VII/40/2007
         minus Uchwała NR VII/41/2007
         minus Uchwała Nr VII/42/2007
         minus Uchwała NR VII/44/2007
         minus Uchwała NR VII/45/2007
         minus Uchwała Nr VII/46/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała   Nr VII / 39 / 2007
RADY   MIEJSKIEJ  w  Wąchocku
z dnia 30 marca 2007r.
 
 
W sprawie   statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
 
                   Na podstawie art.9, art. 13, art. 32 ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności  kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2  pkt.2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  Rada   Miejska   w Wąchocku   uchwala statut MGOK w Wąchocku w treści następującej:
 
 
DZIAŁ  I
 Przepisy ogólne
 
§ 1
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, zwany dalej MGOK, działa w szczególności
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
     ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
     1591 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.( tj. Dz.U. z 2002r.Nr 76 z
     późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej ( tj. Dz.U. z 2001r.Nr 81, poz. 889 z
     późniejszymi zmianami ),
5. Ustawy z dnia 30.06.2005r.( o finansach publicznych tj. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104    
    z późniejszymi zmianami),
6. Postanowień niniejszego statutu.
 
§ 2
1. MGOK jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej
    w Wąchocku.
2. Siedzibą MGOK jest miasto Wąchock, a terenem działania jest miasto i gmina Wąchock.
3. MGOK może również działać na terenie województwa świętokrzyskiego, całej Polski,
    a także poza granicami kraju
4. MGOK  podlega  wpisowi do rejestru instytucji  kultury  prowadzonego  przez  organizatora pod
    Nr 1,  posiada osobowość prawną i sam prowadzi gospodarkę finansową.
 
 
 
DZIAŁ  II
Cele  i  zakres  działania  MGOK
 
§ 3
Celem MGOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
 
 
§ 4.
Do podstawowych zadań MGOK należy realizacja zadań własnych i zleconych gminy z zakresu kultury, sportu, promocji i turystyki, w szczególności:
 1. Upowszechnianie wartości kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.
 2. Promocja miasta i gminy jako ośrodka turystycznego.
 3. Podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego
  ze szczególnym uwzględnieniem zabytków materialnych oraz lokalnych tradycji.
 4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, promocja, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 5. Tworzenie kultury i sztuki poprzez działalność animacyjną, edukacyjną i organizacyjną.
 6. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań.
 7. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę np.: spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów itp.
 8. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
  i artystycznego.
 9. Promowanie lokalnych twórców i artystów.
 10. Udzielanie pomocy merytorycznej i sprzętowej jednostkom kultury podległym MGOK.
 11. Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 12. Zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie aktywności fizycznej poprzez rekreację, sport i turystykę. 
 13. Wspieranie i organizowanie amatorskiego ruchu sportowego.
 14. Współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz innymi jednostkami
  i stowarzyszeniami.
 15. Promowanie działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, walki z przemocą, narkotykami i nikotynizmem.
 
§5
MGOK przy wykonywaniu zadań współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami i fundacjami.
 
 
DZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja.
 
§ 6
1. MGOK-iem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor koordynuje całokształt pracy w podległych placówkach, zarządza instytucją
      i reprezentuję ją na zewnątrz.
3. Pracowników MGOK zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor MGOK, który jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Szczegółową organizację MGOK określa Dyrektor w regulaminie organizacji wewnętrznej 
zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
 
§ 7
 
1. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata.
2.  Dyrektora powołuje Burmistrz w drodze konkursu przeprowadzanego  przez  komisję
    powołaną  przez  Burmistrza w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu.
3. Po upływie kadencji Burmistrz po zasięgnięciu pozytywnej opinii Społecznej Rady Kultury i
    Rady Miejskiej może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w pkt.1.
4. Zwierzchnikiem Dyrektora MGOK jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock (powołuje,
    zaszeregowuje i odwołuje).
5 . Rada Miejska przyjmuje roczne sprawozdania z pracy merytorycznej i finansowej jednostki.
     W przypadku nie przyjęcia sprawozdania może wnioskować o odwołanie Dyrektora.
 
§ 8
Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.
 
 
§ 9
1.Społecznym organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora MGOK jest Społeczna Rada 
   Kultury .
2. Społeczną Radę Kultury  powołuje Burmistrz, określając jednocześnie zasady jej działania.
3. W skład Społecznej Rady Kultury  wchodzą przedstawiciele organu założycielskiego, instytucji
     związanych trwale  z działalnością MGOK oraz przedstawiciele środowisk twórców,
     stowarzyszeń, twórcy i artyści i inne osoby zainteresowane działalnością kulturalną w gminie.
4. Społeczna Rada Kultury składa się z 7-9 członków. Powoływana jest na okres czterech lat przez
    Burmistrza.
5. Społeczna Rada Kultury wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Członkowie Społecznej Rady Kultury  działają społecznie i nie pobierają za udział w pracach
     SRK żadnego   wynagrodzenia.
7. Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Kultury zwołuje Burmistrz, następne zaś i kolejne Przewodniczący SRK.
8. Dyrektor MGOK uczestniczy w posiedzeniu SRK z głosem doradczym.
9. Szczegółowy tryb pracy Społecznej Rady Kultury  określa uchwalony przez nią regulamin.
10. Sprawy sporne pomiędzy Społeczną Rada Kultury a Dyrektorem MGOK rozstrzyga Burmistrz.
11. Zakres działania Społecznej Rady Kultury:
  1. opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z planem finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań,
  2. ocenia, co najmniej raz w roku działalność MGOK oraz opiniuje sprawozdanie roczne z działalności,
  3. może składać własne propozycje do planu działalności i planu finansowego,
  4. opiniuje propozycje zmian statutu MGOK, także może zgłaszać własne w tym zakresie propozycje,
  5. SRK wyznacza swojego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora MGOK-u.
  6. Opiniuje przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy
 
§ 10
Organem nadzoru nad działalnością MGOK jest organ założycielski to jest Rada Miejska.
 
 
DZIAŁ IV
Majątek i finanse
 
§ 11
MGOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych i rachunkowości.
 
§ 12
1.Zadania swoje MGOK wykonuje na podstawie rocznego planu działalności i rocznego planu
   finansowego.
2.Projekty planów Dyrektor przedkłada Burmistrzowi  w   terminie do 15 października roku poprzedzającego   rok budżetowy.
 
 
§ 13
Majątek MGOK stanowi własność Miasta i Gminy Wąchock.
 
§ 14
Obsługę i sprawozdawczość finansową MGOK prowadzi we własnym zakresie.
 
§ 15
MGOK może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbliżonym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.
 
 
§ 16
Działalność MGOK jest finansowana z budżetu Miasta i Gminy, dochodów własnych i podległych jednostek, dobrowolnych wpłat od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz innych źródeł.
 
§ 17
1. Dochody własne MGOK pochodzą z działalności gospodarczej związanej z działalnością statutową.
Dochody te mogą pochodzić z tytułu:
 1. Organizowania spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i turniejów.
 2. Wynajmu sprzętu, pomieszczeń, instrumentów, kostiumów.
 3. Sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne: rozrywkowe, rekreacyjne, sportowe i okolicznościowe.
 4. Działalności reklamowej, usług plastycznych, działalności wydawniczej.
 5. Organizacji kiermaszów, aukcji, jarmarków i innych.
 6. Usług reklamowych.
 7. Z innych usług związanych z działalnością statutową.
2. Działalność gospodarcza ,o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.
 
 
DZIAŁ V
Postanowienia końcowe.
 
§ 18
1. Statut nadaje Rada Miejska w Wąchocku.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
 
§ 19
Likwidacja MGOK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 
 
 § 20
 
MGOK używa pieczęci podłużnej z nazwą MGOK w Wąchocku w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.
 
§ 21
 
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/55/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.  w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.
 
 
§ 22.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego.
 
 
§ 23.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
do uchwały w sprawie  zatwierdzenia statutu MGOK
 
 
Statut MGOK uchwalony w 2003r. w części zapisów nie był dostosowany 
do potrzeb i oczekiwań społecznych wobec instytucji kultury.
Potrzeba opracowania statutu ma na celu zwiększenie przejrzystości oraz doprecyzowania zapisów regulujących kompetencje m.in. Społecznej Rady Kultury, oraz w zakresie organizacji i zarządzania.

Ilość odwiedzin: 2131
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr VII/39/2007
Skrócony opis: W sprawie statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-20 09:28:15
Data udostępnienia informacji: 2007-04-20 09:28:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 09:44:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner