logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2020
   plus Rok 2019
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   minus Rok 2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutrgo 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2007 r.
         minus Uchwała Nr VII/39/2007
         minus Uchwała Nr VII/40/2007
         minus Uchwała NR VII/41/2007
         minus Uchwała Nr VII/42/2007
         minus Uchwała NR VII/44/2007
         minus Uchwała NR VII/45/2007
         minus Uchwała Nr VII/46/2007
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 kwietnia 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 16 czerwca 2007 r.
      plus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 wrześniaia 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 października 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2007 r.
      minus Sesja Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2007 r.
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   plus Rok 2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                         

UCHWAŁA NR VII/41/2007

Rady Miejskiej  w Wąchocku

z  dnia 30 marca 2007r.

 

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej

                  kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników

                  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w

                  zakresie oświaty

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz  § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222) Rada Miejska w Wąchocku uchwala co następuje :

 

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty

( nie będących nauczycielami) w wysokości 670 PLN (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt).

 

§ 2.

Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 5 PLN (słownie złotych: pięć).

 

§ 3.

Tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o najniższe wynagrodzenie i wartość jednego punktu sporządzają dyrektorzy szkół.

 

§ 4.

 

Traci moc Uchwała Nr XIX/118/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty.

                                                       

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem  powzięcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2007r.

 

 

                           

                                                                    U z a s a d n i e n i e

 

Uchwała Nr XIX/118/2004 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 kwietnia 2004r. regulująca kwestię najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartość jednego punktu podjęta była 3 lata temu. W związku z czym Burmistrz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego uznał za zasadne dostosowanie rozstrzygnięcia w w/w sprawie do obowiązujących realiów ekonomicznych i przedstawia Radzie Miejskiej aby podjęła Uchwałę  o podwyższeniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania z kwoty 660,00 zł na kwotę 670,00 zł i wartość jednego punktu z wartości 4,00 zł na wartość 5,00 zł. Natomiast na podstawie niniejszej Uchwały dyrektorzy szkół opracują tabele wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych stanowisk, uwzględniając najniższe wynagrodzenie i wartość jednego punktu.

Ilość odwiedzin: 2069
Nazwa dokumentu: Uchwała NR VII/41/2007
Skrócony opis: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej w sprawie kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakre
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Miejska
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-20 09:37:46
Data udostępnienia informacji: 2007-04-20 09:37:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 09:54:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner