logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   minus Rok 2006
      minus Zarządzenie Nr 1/2006
      minus Zarządzenie Nr 2/2006
      minus Zarządzenie Nr 4/2006
      minus Zarządzenie Nr 5/2006
      minus Zarządzenie Nr 6/2006
      minus ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
      minus Zarządzenie Nr 8/2006
      minus Zarządzenie Nr 9/2006
      minus Zarządzenie Nr 10/2006
      minus Zarządzenie Nr 11/2006
      minus ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
      minus Zarządzenie Nr 13/2006
      minus Zarządzenie Nr 14/2006
      minus Zarządzenie Nr 15/2006
      minus Zarządzenie Nr 16/2005
      minus Zarządzenie Nr 17/2006
      minus Zarządzenie Nr 18/2006
      minus Zarządzenie Nr 19/2006
      minus Zarządzenie Nr 20/2006
      minus Zarządzenie Nr 21/2006
      minus Zarządzenie Nr 22/2006
      minus Zarządzenie Nr 22a/2006
      minus Zarzadzenie Nr 23/2006
      minus Zarządzenie Nr 24/2006
      minus Zarządzenie Nr 24a/2006
      minus Zarządzenie Nr 25/2006
      minus ZarządzenieNr 25a/2006
      minus Zarządzenie Nr 26/2006
      minus Zarządzenie Nr 27/2006
      minus Zarządzenie Nr 28/2006
      minus Zarządzenie Nr 29/2006
      minus Zarządzenie Nr 30/2006
      minus Zarządzenie Nr 32/2006
      minus Zarządzenie Nr 33/2006
      minus Zarządzenie Nr 34/2006
      minus Zarządzenie Nr 35/2006
      minus Zarządzenie Nr 36/2006
      minus Zarządzenie Nr 37/2006
      minus Zarządzenie Nr 39/2006
      minus Zarządzenie Nr 40/2006
      minus Zarządzenie Nr 41/2006
      minus Zarządzenie Nr 42/2006
      minus ZARZĄDZENIE NR 43/2006
      minus ZARZĄDZENIE NR 44/2006
   plus Rok 2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zarządzenie Nr 14/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

                          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 7 ust. 3a i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.           z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

zarządza, co następuje:

 

                   § 1.

Określa się wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wymagania, o których mowa w § 1 zarządzenia, obejmują opis wyposażenia technicznego uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej do prowadzenia określonej działalności, standardu wykonywania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, miejsca odzysku                 i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.

      

                                                                § 3.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Nr 17/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Wąchock.

 

                                                                     § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości        w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock                          oraz w formie pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

z terenu Miasta i Gminy Wąchock

 

 

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta       i gminy Wąchock działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wąchock, zobowiązany jest do posiadania:

1.1              pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):

a.      zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

b.      oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

c.      wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

d.      zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e.      zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

1.2              właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta             i Gminy Wąchock, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych           do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,                             a w szczególności do zbierania odpadów w sposób  selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego                  i elektronicznego oraz odpadów z remontów;

1.3              bazy transportowej (lub jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego, lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych do powiatu starachowickiego, bądź w granicach administracyjnych gmin, na terenie których zlokalizowane są instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego i Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wąchock), zapewniającej:

a.      codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;

b.      możliwość mycia i dezynfekowania pojemników (kontenerów) oraz pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym;

1.4              umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;

1.5              siedziby, oddziału bądź przedstawicielstwa znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego lub zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w ppkt 1.3;

1.6              zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 - ze zmianami), jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie będzie dostarczał odebrane  przez siebie odpady do miejsc unieszkodliwiania położonych poza granicami administracyjnymi powiatu starachowickiego również aktualne zezwolenie j.w.

2.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Wąchock oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:

2.1              pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

a.       spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321,           z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959);

b.       zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

c.       oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

d.       zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e.       zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;

2.2              bazy transportowej (lub jej części)  zlokalizowanej w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego, lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych do powiatu starachowickiego, zapewniającej:

a.      codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;

b.      możliwość mycia i dezynfekowania pojazdów po zakończeniu pracy                    oraz utrzymywania ich w należytym stanie  sanitarno-higienicznym;

2.3              umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;

2.4              siedziby, oddziału bądź przedstawicielstwa znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego lub zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w ppkt 2.2;

2.5              zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez właściwy organ gminy, na terenie której znajduje się stacja zlewna wskazana przez przedsiębiorcę jako miejsce odbioru nieczystości ciekłych.

3.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt 1 i 2, zobowiązany jest do posiadania środków technicznych zapewniających ciągły odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z każdej nieruchomości położonej na terenie objętym działalnością, z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości           i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock.

4.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt 1 i 2, zobowiązany jest do:

4.1              wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia           i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym Zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;

4.2              przedstawienia decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych w przypadku prowadzenia obsługi warsztatowej we własnym zakresie;

4.3              przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej, tj.:

a.      dokumentu stwierdzającego tytuł prawny władania bazą (wyciąg z KW, umowa najmu, dzierżawy);

b.      pozwolenia właściwego organu na użytkowanie bazy transportowej;

c.       zaświadczenia wystawionego przez urząd gminy właściwy dla lokalizacji bazy transportowej, o spełnianiu przez tę bazę wymagań określonych przepisami prawa (w tym prawa lokalnego obowiązującego w tej gminie);

4.4              umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

5.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, w tym odpadów zebranych selektywnie, zawartej                z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacji wymienionej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego (lub oświadczenia gotowości odbioru).

6.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

7.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację zlewną, na odprowadzanie odebranych nieczystości do tej stacji, zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji zlewnych (lub oświadczenia gotowości odbioru nieczystości).

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 17/2006
Skrócony opis: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnian
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-05-16 09:58:20
Data udostępnienia informacji: 2006-05-16 09:58:20
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-16 10:16:23

Wersja do wydruku...

corner   corner