logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      minus Zarządzenie Nr 1/2007
      minus Zarządzenie Nr 2/2007
      minus Zarządzenie Nr 3/2007
      minus Zarządzenie Nr 4/2007
      minus Zarządzenia Nr 5/2007
      minus Zarządzenia Nr 6/2007
      minus Zarządzenie Nr 7/2007
      minus Zarządzenie nr 8/2007
      minus Zarządzenie nr 9/2007
      minus Zarządzenie Nr 10/2007
      minus Zarządzenia Nr 11/2007
      minus Zarządzenia Nr 12/2007
      minus Zarządzenia Nr 13/2007
      minus Zarządzenia Nr 14/2007
      minus Zarządzenie Nr 15/2007
      minus Zarządzenie nr 16/2007
      minus Zarządzenia Nr 17/2007
      minus Zarządzenia Nr 18/2007
      minus Zarządzenia Nr 19/2007
      minus Zarządzenie Nr 20/2007
      minus Zarządzenie Nr 21/2007
      minus Zarządzenie Nr 22/2007
      minus Zarządzenia Nr 23/2007
      minus Zarządzenia Nr 24/2007
      minus Zarządzenie Nr 25/2007
      minus Zarządzenia Nr 26/2007
      minus Zarządzenie Nr 27/2007
      minus Zarządzenie nr 28/2007
      minus Zarządzenie Nr 29/2007
      minus Zarządzenie Nr 30/2007
      minus Zarządzenie Nr 31/2007
      minus Zarządzenie Nr 32/2007
      minus Zarządzenie Nr 33/2007
      minus Zarządzenie Nr 33a/2007
      minus Zarządzenie Nr 34/2007
      minus Zarządzenie Nr 35/2007
      minus Zarządzenie Nr 36/2007
      minus Zarządzenie Nr 37/2007
      minus Zarządzenie Nr 38/2007
      minus Zarządzenie Nr 39/2007
      minus Zarządzenie Nr 40/2007
      minus Zarządzenie Nr 41/2007
      minus Zarządzenie Nr 43/2007
      minus Zarządzenie Nr 44/2007
      minus Zarządzenie Nr 45/2007
      minus Zarządzenie Nr 46/2007
      minus Zarządzenie Nr 47/2007
      minus Zarządzenie Nr 48/2007
      minus Zarządzenie Nr 49/2007
      minus Zarządzenie Nr 50/2007
      minus Zarządzenie Nr 51/2007
      minus Zarządzenie Nr 52/2007
      minus Zarządzenie Nr 53/2007
      minus Zarządzenie Nr 54/2007
      minus Zarządzenie Nr 55/2007
      minus Zarządzenie Nr 56/2007
      minus Zarządzenie Nr 57/2007
      minus Zarządzenie Nr 58/2007
      minus Zarządzenie Nr 59/2007
      minus Zarządzenie Nr 60/2007
      minus Zarządzenie Nr 61/2007
      minus Zarządzenie Nr 62/2007
      minus Zarządzenie Nr 63/2007
      minus Zarządzenie Nr 64/2007
      minus Zarządzenie Nr 65/2007
      minus Zarządzenie Nr 66/2007
      minus Zarządzenie Nr 67/2007
      minus Zarządzenie Nr 68/2007
      minus Zarządzenie Nr 69/2007
      minus Zarządzenie Nr 70/2007
      minus Zarządzenie Nr 71/2007
      minus Zarządzenie Nr 72/2007
      minus Zarządzenie Nr 73/2007
      minus Zarządzenie Nr 74/2007
      minus Zarządzenie Nr 75/2007
      minus Zarządzenie Nr 76/2007
      minus Zarządzenie Nr 77/2007
      minus Zarządzenie Nr 78/2007
      minus Zarządzenie Nr 79/2007
      minus Zarządzenie Nr 80/2007
      minus Zarządzenie Nr 81/2007
      minus Zarządzenie Nr 82/2007
      minus Zarządzenie Nr 83/2007
      minus Zarządzenie Nr 84/2007
      minus Zarządzenie Nr 85/2007
      minus Zarządzenie Nr 86/2007
      minus Zarządzenie Nr 87/2007
      minus Zarządzenie Nr 88/2007
      minus Zarządzenie Nr 89/2007
      minus Zarzadzenie Nr 90/2007
      minus Zarzadzenie Nr 91/2007
      minus Zarządzenie Nr 92/2007
      minus Zarządzenie Nr 93/2007
      minus Zarządzenie Nr 94/2007
      minus Zarządzenie Nr 95/2007
      minus Zarządzenie Nr 96/2007
      minus Zarządzenie Nr 97/2007
      minus Zarządzenie Nr 98/2007
      minus Zarządzenie Nr 99/2007
      minus Zarządzenie Nr 100/2007
      minus Zarządzenie Nr 101/2007
      minus Zarządzenie Nr 102/2007
      minus Zarządzenie Nr 103/2007
      minus Zarządzenie Nr 104/2007
      minus Zarządzenie Nr 105/2007
      minus Zarządzenie Nr 106/2007
      minus Zarządzenie Nr 107/2007
      minus Zarządzenie Nr 108/2007
      minus Zarządzenie Nr 109/2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie nr 28/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
zdnia25.05.2007r.


w sprawie : Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku


Na podstawie art. 104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami oraz § 80 Statutu Miasta i Gminy Wąchock zarządzam, co następuję :


§1


Ustalam Regulamin Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2


Traci moc zarządzanie nr 37/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 23.09.2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Regulamin Pracy

dla

Urzędu Miasta i Gminy WąchockNa podstawie art. 104 2, art. 104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje :


Rozdział 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Regulamin pracy określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy.

§2

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu zaopatrzone w podpis pracownika i datę zostanie dołączone do akt osobowych.

§4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Burmistrza.


Rozdział II

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§5

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Czas pracy należy wykorzystywać wyłącznie w pełni na pracę zawodową.

3. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

a) rzetelnie i efektywnie wykonywać swoją pracę,

b) przestrzegać regulaminu pracy, porządku w zakładzie pracy, a w szczególności ustalonego czasu pracy,

c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

d) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

e) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

f) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz w zakresie ochrony danych osobowych,

g) przestrzegać zasad współżycia społecznego,

h) przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych poza wyraźnie
wyodrębnionymi do tego celu miejscami, i należycie zabezpieczanie po zakończeniu pracy materiałów, pieczątek,
narzędzi i pomieszczeń pracy.


§6

Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy określonej w obowiązujących ustawach pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.


§7
1. Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej zleconej im pracy, odpowiadającej posiadanym kwalifikacjom zawodowym i nie wykraczającej poza warunki wynikające z umowy o pracę, chyba że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonanie pracy grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

2. Jeśli wymagają tego potrzeby pracodawcy pracownicy są obowiązani do wykonywania także zleconych im prac innych niż określone w umowie i innym miejscu pracy, w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy w roku kalendarzowym pod
warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia, opowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracowników i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.
3. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczych dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy, pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżurów.


§8

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione.

2. Na teren zakładu pracy nie wolno wnosić alkoholu.

§9

1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

2. Przedłożyć kartę obiegową i legitymację ubezpieczeniową w kadrach w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy.

§ 10

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu :

1. Na posiedzenia i naradach.

2. W pomieszczeniach pracy - z wyjątkiem miejsc wydzielonych do palenia.

§11

Kierownicy zobowiązani są do :

1. Kierowania, koordynowania i kontrolowania podległych im pracowników.

2. Właściwego organizowania pracy podwładnych.

3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w
kierowanej komórce organizacyjnej.

4. Nadzorowanie i przestrzegania obowiązku trzeźwości przez podwładnych.

5. Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp .

6. Wyznaczania zastępstwa w okresie własnej nieobecności w pracy.


§12

Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k. p. jest :

1. Złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

2. Rażąca niedbałość o maszyny, narzędzia i powierzone materiały.

3. Wykonywanie prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy.

4. Prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

5. Nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, częste spóźnianie się lub samowolne
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

6. Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu innego środka odurzającego lub spożywanie alkoholu lub innego środka odurzającego w miejscu pracy.

7. Uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

8. Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem.

9. Działania lub zachowania uznane w kodeksie pracy za mobbig.

§13

Naruszeniem obowiązków pracowniczych jest w szczególności :
1. Niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie obowiązków pracowniczych.

2. Naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa i w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo w ochronie tych tajemnic.

3. Zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy.

4. Niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych współpracowników i interesantów.

5. Nieprzestrzeganie przepisów: i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 14

1. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika ma obowiązek nie dopuścić go do wykonywania pracy i przebywania na terenie zakładu pracy.

2. Bezpośredni przełożony ma obowiązek odsunięcia od pracy pracownika, który spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy.

3. Pracownikowi, w stosunku do którego istnieje podejrzenie lub stwierdzono naruszenie obowiązku trzeźwości, przysługuje na jego żądanie prawo przeprowadzenia badania trzeźwości. Natomiast pracownik ma obowiązek poddania się badaniu, jeżeli :

a) uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości,

b) zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu.

4. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości, przeprowadzenie takiej kontroli zleca się organom policji.

5. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół z kontroli. Protokół sporządza się również, gdy pracownik odmawia poddania się badaniu.

6. W razie stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu wynikiem badania, pracownik ma obowiązek ponieść koszty tego badania.

Rozdział III

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§15

Pracodawca jest obowiązany w szczególności :

1. Zaznajomić pracowników podejmujących pracę w zakresie ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

2. Informować pracowników na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wynagradzania za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.

3. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiągania przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

4. Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry terminie.

5. Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, a


także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

6. Równego traktowania pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy , warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7. Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematycznie szkolenia pracowników zakresie bhp.

8. Dokonać oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowanie pracowników o tym ryzyku - oświadczenie o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego zaopatrzone w podpis i datę zostanie dołączone do akt osobowych.

9. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.

10. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

11. Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.

12. Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.

13. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

14. Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

15. Wpływać na kształtowanie się w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

16. Przeciwdziałać mobbingowi.

17. Udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

18. Informować pracowników o możliwości zatrudniania w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

§ 16

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika w zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe.

Rozdział IV
WYMIAR, SYSTEM 1 ROZKŁAD CZASU PRACY

§17

1. Czasem pracy jest czas. w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w normalnych godzinach pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza normalnymi godzinami.

2. Czasem dyżuru jest czas gotowości do pracy po normalnych godzinach pracy.

§ 18
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

§ 19

1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzina na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2. Praca w godzinach nie przekraczających norm określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§20

1. U pracodawcy obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy.

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie trwa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.45.

3. Soboty są dniami wolnymi od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

§21
Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy określonego w

§ 20
wobec poszczególnych pracowników, albo ustalić indywidualnych dla nich rozkład czasu pracy.

§22
1. Pracownikom przysługuje wliczana do czasu pracy 15 - minutowa przerwa.2. Czas trwania przerwy ustalają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w porozumieniu z osobą zarządzającą zakładem pracy biorąc pod uwagę postulaty pracowników.
§23
1. Praca wykonywana w godzinach 22.00 - 6.00 jest pracą w porze nocnej.

2. Za pracę w: niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6.00 rano w tym dniu, a 6.00 następnego dnia.

§24
Dział kadr prowadzi ewidencję czasu pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych.

Rozdział V
PORZĄDEK I ORGANIZACJA PRACY

§25

1. Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na listach obecności.
2. Listy obecności wykłada i kontroluje prawidłowe ich wypełnienie dział kadr,

§26

Pracownicy są obowiązani stawiać się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowiskach pracy w gotowości do pracy.

§27

1. Przed rozpoczęciem pracy upoważnieni pracownicy pobierają klucze do pomieszczeń zakładowych.

2. Po zakończeniu pracy pomieszczenia należy zamknąć na klucz, po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i sprawdzeniu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3. Klucze do pomieszczeń zakładowych przechowywane są wyłącznie w odpowiednim miejscu.

§28

1. Pracownicy są obowiązani do utrzymania na stanowiskach pracy porządku i czystości.

2. Akta zakładowe, narzędzia i materiały oraz środki czystości indywidualnej, odzież i obuwie winny być po godzinach pracy przeć ho wywane w szafkach bądź zamykanych pomieszczeniach albo w innych miejscach wskazanych przez przełożonych.

§29

1. Wydawanie pracownikom materiałów i narzędzi koniecznych do wykonywania pracy jest ewidencjonowane. Za ewidencje odpowiedzialny jest pracownik.

2. Pracownicy są obowiązani rozliczyć się z pobranych narzędzi i materiałów.

3. Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie pobranych narzędzi i
materiałów oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie narzędzi pracownik niezwłocznie zgłasza przełożonemu.

4. Wynoszenie narzędzi i materiałów poza teren zakładu bez zezwolenia przełożonego, jak tez używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

§30
1. Na terenie zakładu poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać :
a) osoby zarządzające zakładem pracy,
b) kierownicy referatów.
c) pracownicy odbywający dyżur i zatrudnieni w godzinach nadliczbowych lub w ramach prac zleconych.
d) inni pracownicy za zgodą przełożonych upoważnionych do jej udzielenia.

§31
1. W zakładzie pracy obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom wydanym przez bezpośredniego przełożonego.

2. W razie wydawania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla, pracownik który takie polecenie otrzymał jest obowiązany je wykonać po zawiadomieniu swego bezpośredniego przełożonego.
§32
Wykonywanie jakichkolwiek prac na rachunek prywatny na terenie zakładu pracy także poza godzinami pracy jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą pracodawcy.

§33
Korzystanie z telefonów służbowych dla celów prywatnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą bezpośredniego przełożonego.

§34
Palenie tytoniu jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.

§35
1. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym, warunkującym nabycie lub utratę uprawnień do właściwych świadczeń.

2. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o istotnych zmianach swoich danych osobowych, a szczególności o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku przy pracy.

§36

Pracownik może zostać zobowiązany do nic prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z pracownikiem.

Rozdział VI

SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA SPÓŹNIEŃ I NIEOBBNOŚCT W PRACY ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEŃ OD PRACY

§37

1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje działowi kadr lub przełożonemu.

2. W razie nie stawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomi dział kadr lub przełożonego o


przyczynie swej nieobecności i przewidywanym jej czasie trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

3. Zawiadomienia o jakim mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo droga pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

4. Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

§38
1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy przedstawiając swemu przełożonemu lub działowi kadr dowody usprawiedliwiające nieobecność lub spóźnienie.

2. Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast, zaś dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy najpóźniej drugiego dnia tej nieobecności.

3. Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy, lub spóźnień do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje osoba zarządzająca zakładem pracy.

4. Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegaj ścisłej ewidencji prowadzonej przez dział
kadr.

§39
1. Załatwianie przez pracowników spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

2. Załatwianie spraw o jakich mowa w ust. 1 w czasie godzin pracy jest dopuszczalne wyłącznie w granicach i na zasadach w przepisach prawach pracy.

3. Zwolnień od pracy udzielają :
a) pracownikom na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych - osoba zarządzająca zakładem pracy,

b) pozostałym pracownikom - kierownicy właściwych komórek organizacyjnych.§40
1. Pracownicy mogą opuszczać teren zakładu pracy w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonych, po wpisaniu się w książce wyjść.

2. Książki wyjść w sprawach służbowych i poza służbowych prowadzi pracownik ds. kadr.

3. Wyjścia w czasie godzin pracy muszą mieć wyraźny cel, który podaje się w książce wyjść z zaznaczeniem rodzaju wyjścia (służbowe, pozasłużbowe).

4. Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie. Nie wpisanie godziny powrotu w książce wyjść stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

§41
Prawidłowość wykorzystania zwolnień od pracy uzasadniających stwierdzoną przez właściwego lekarza niezdolność do pracy podlega kontroli w trybie i na zasadach określonych ẃ odrębnych przepisach.

Rozdział VII
URLOPY WYPOCZYNKOWE

§42
1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc pod uwagę wymiar urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

3. Urlopu udziela się w dni. które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

4. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z pkt 3, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

5. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

6. Urlopy wypoczynkowe są udzielane zgodnie z planem urlopów.

7. Zbiorczy plan urlopów przygotowuje do dnia 15 grudnia danego roku dział kadr w oparciu o wnioski zgłaszane przez kierowników komórek organizacyjnych. Wnioski związane z planem urlopów powinny być formułowane z uwzględnieniem postulatów pracowniczych i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

8. Plan urlopów ustala osoba zarządzająca zakładem pracy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok objęty planem.

9. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.

10. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, przed terminem jego rozpoczęcia pracownik ma obowiązek złożyć do bezpośredniego przełożonego wniosek urlopowy.

11. Na polecenie bezpośredniego przełożonego, przed rozpoczęciem urlopu, pracownik jest zobowiązany do przekazania niezbędnych informacji, dokumentów i przedmiotów osobie,
która będzie go zastępować.

12. Pracodawca może zobowiązać pracownika do podania adresu, pod którym będzie przebywał podczas urlopu lub do okresowego kontaktowania się z bezpośrednim przełożonym lub inną wyznaczoną osobą.

13. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

14. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące pracownik zawiera z pracodawcą porozumienie określające przypadki, w których może nastąpić odwołanie pracownika urlopu.

Rozdział VIII
TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY

§43
1. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w dniu poprzednim.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest za zgodą pracownika w formie bezgotówkowej -przelew na wskazany rachunek bankowy, a w przypadku braku zgody - gotówkowe

4. Pracodawca na żądanie pracownika udostępnią mu do wglądu dokumenty na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

§44
1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegają potrąceniu należności :
a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.
b) sumy egzekwowane na mocy tytułów na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
c) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
d) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp,
e) inne należności na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

2. Potrącenia mogą być dokonywane :
a) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia.
b) w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

3. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości :
a) minimalnego wy nagrodzeni a, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrąceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
b) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrąceniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
c) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrąceniu kar pieniężnych przewidzianych art. 108 kp.
Rozdział IX
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§45

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§46
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności pracodawca jest obowiązany :
a) zapoznać pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
b) prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bhp,
c) organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
d) zapewniać przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
e) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
f) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
3. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu (instruktaż ogólny i stanowiskowy) a także szkoleniom okresowym w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

4. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

5. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochroni pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp.
§47
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności jest obowiązany :
1. Znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.
3. Dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
4. Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.
6. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie.
7. Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

§48
Częstotliwość i czas trwania szkolenia z zakresu bhp określa załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy.

§49
Szkolenia i badania okresowe pracowników przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt pracodawcy.

§50

1. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
2. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków indywidualnej określa załącznik nr 2 do regulaminu.

§51
Kobiety nie mogą być zatrudniane przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, ujętych w wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.

Rozdział X
KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY

§52
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzani przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować :
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
2. Za nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§53
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się lego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęły ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

§ 54

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Pracownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary porządkowej do Sądu Pracy. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych.

§55
Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności : rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

§56
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§57
Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

Rozdział XI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§58

1. Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy oraz podnoszą jej wydajność i jakość, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracodawca na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub bez takiego wniosku.

3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych.Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§59
W razie nieobecności kierownika referatu zastępuje go stały zastępcą, a w przypadku braku stałego zastępcy pracownik wyznaczony przez tego kierownika.

§60
1. Wszelkich informacji o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela osoba zarządzająca zakładem lub upoważnieni przez nią pracownicy.

2. Bez zgody osoby zarządzającej zakładem pracy pracownicy nie mogą udostępniać komukolwiek dokumentów i ich kopii zawierających tajemnice służbowe i inne określone w przepisach prawa, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.

3. Osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawnych do kontroli działalności zakładu pracy dopuszczone do czynności kontrolnych po uprzednim sprawdzeniu dokumentów uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o kontroli osoby zarządzającej zakładem. Udostępnieniu kontrolującym podlegają tylko dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

§61
1. Każdy nowoprzyjęty pracownik jest zapoznawany z treścią regulaminu przed przystąpieniem do pracy.
2. Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień regulaminu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i innych aktów prawa pracy.
§63
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie tekstu regulaminu na tablicy ogłoszeń


Załączniki do pobrania: 2007-08-02 14:35:40 - Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2007 (66.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2528
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 28/2007
Skrócony opis: w sprawie : Regulaminu Pracy dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-02 14:32:01
Data udostępnienia informacji: 2007-08-02 14:32:01
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-02 14:37:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner