logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      minus Zarządzenie Nr 1/2007
      minus Zarządzenie Nr 2/2007
      minus Zarządzenie Nr 3/2007
      minus Zarządzenie Nr 4/2007
      minus Zarządzenia Nr 5/2007
      minus Zarządzenia Nr 6/2007
      minus Zarządzenie Nr 7/2007
      minus Zarządzenie nr 8/2007
      minus Zarządzenie nr 9/2007
      minus Zarządzenie Nr 10/2007
      minus Zarządzenia Nr 11/2007
      minus Zarządzenia Nr 12/2007
      minus Zarządzenia Nr 13/2007
      minus Zarządzenia Nr 14/2007
      minus Zarządzenie Nr 15/2007
      minus Zarządzenie nr 16/2007
      minus Zarządzenia Nr 17/2007
      minus Zarządzenia Nr 18/2007
      minus Zarządzenia Nr 19/2007
      minus Zarządzenie Nr 20/2007
      minus Zarządzenie Nr 21/2007
      minus Zarządzenie Nr 22/2007
      minus Zarządzenia Nr 23/2007
      minus Zarządzenia Nr 24/2007
      minus Zarządzenie Nr 25/2007
      minus Zarządzenia Nr 26/2007
      minus Zarządzenie Nr 27/2007
      minus Zarządzenie nr 28/2007
      minus Zarządzenie Nr 29/2007
      minus Zarządzenie Nr 30/2007
      minus Zarządzenie Nr 31/2007
      minus Zarządzenie Nr 32/2007
      minus Zarządzenie Nr 33/2007
      minus Zarządzenie Nr 33a/2007
      minus Zarządzenie Nr 34/2007
      minus Zarządzenie Nr 35/2007
      minus Zarządzenie Nr 36/2007
      minus Zarządzenie Nr 37/2007
      minus Zarządzenie Nr 38/2007
      minus Zarządzenie Nr 39/2007
      minus Zarządzenie Nr 40/2007
      minus Zarządzenie Nr 41/2007
      minus Zarządzenie Nr 43/2007
      minus Zarządzenie Nr 44/2007
      minus Zarządzenie Nr 45/2007
      minus Zarządzenie Nr 46/2007
      minus Zarządzenie Nr 47/2007
      minus Zarządzenie Nr 48/2007
      minus Zarządzenie Nr 49/2007
      minus Zarządzenie Nr 50/2007
      minus Zarządzenie Nr 51/2007
      minus Zarządzenie Nr 52/2007
      minus Zarządzenie Nr 53/2007
      minus Zarządzenie Nr 54/2007
      minus Zarządzenie Nr 55/2007
      minus Zarządzenie Nr 56/2007
      minus Zarządzenie Nr 57/2007
      minus Zarządzenie Nr 58/2007
      minus Zarządzenie Nr 59/2007
      minus Zarządzenie Nr 60/2007
      minus Zarządzenie Nr 61/2007
      minus Zarządzenie Nr 62/2007
      minus Zarządzenie Nr 63/2007
      minus Zarządzenie Nr 64/2007
      minus Zarządzenie Nr 65/2007
      minus Zarządzenie Nr 66/2007
      minus Zarządzenie Nr 67/2007
      minus Zarządzenie Nr 68/2007
      minus Zarządzenie Nr 69/2007
      minus Zarządzenie Nr 70/2007
      minus Zarządzenie Nr 71/2007
      minus Zarządzenie Nr 72/2007
      minus Zarządzenie Nr 73/2007
      minus Zarządzenie Nr 74/2007
      minus Zarządzenie Nr 75/2007
      minus Zarządzenie Nr 76/2007
      minus Zarządzenie Nr 77/2007
      minus Zarządzenie Nr 78/2007
      minus Zarządzenie Nr 79/2007
      minus Zarządzenie Nr 80/2007
      minus Zarządzenie Nr 81/2007
      minus Zarządzenie Nr 82/2007
      minus Zarządzenie Nr 83/2007
      minus Zarządzenie Nr 84/2007
      minus Zarządzenie Nr 85/2007
      minus Zarządzenie Nr 86/2007
      minus Zarządzenie Nr 87/2007
      minus Zarządzenie Nr 88/2007
      minus Zarządzenie Nr 89/2007
      minus Zarzadzenie Nr 90/2007
      minus Zarzadzenie Nr 91/2007
      minus Zarządzenie Nr 92/2007
      minus Zarządzenie Nr 93/2007
      minus Zarządzenie Nr 94/2007
      minus Zarządzenie Nr 95/2007
      minus Zarządzenie Nr 96/2007
      minus Zarządzenie Nr 97/2007
      minus Zarządzenie Nr 98/2007
      minus Zarządzenie Nr 99/2007
      minus Zarządzenie Nr 100/2007
      minus Zarządzenie Nr 101/2007
      minus Zarządzenie Nr 102/2007
      minus Zarządzenie Nr 103/2007
      minus Zarządzenie Nr 104/2007
      minus Zarządzenie Nr 105/2007
      minus Zarządzenie Nr 106/2007
      minus Zarządzenie Nr 107/2007
      minus Zarządzenie Nr 108/2007
      minus Zarządzenie Nr 109/2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE Nr19/2007
 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCZOCK
 
z dn. 11 kwietnia 2007r
 

w sprawie powołania: GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

 
 

Na podstawie art.12 ust 1 ustawy z dn.18 kwietnia2002r.o stanie klęski żywiołowej( Dz. U. z 2002r.Nr 62 poz.558) oraz § 3rozporządzenia Rady Ministrów z dn.03 grudnia2002r.w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania( Dz. U. z 2002r.Nr 215 poz.1818)

Zarządzam co następuje:
 
 
 
§ 1
 

1.     Powołuję Gminny Zespół Reagowania zwany dalej Zespołem składzie:

 

Szef Zespołu               Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wąchock

Z-ca Szefa Zespołu      Inspektor ds. OC i Spraw Obronnych

 
 
1)GRUPA ROBOCZA O CHARAKTERZE STAŁYM
 

A.   Grupa planowania cywilnego

-Kierownik Referatu Budownictwa , Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

                    -Skarbnik

                   -Inspektor ds. Obrony Cywilnej

                   -Pracownik ds. przeciwpożarowych

                   -Pracownik ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

B.    Grupa monitorowania ,prognoz i analiz

-Pracownik Referatu Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki komunalnej:

            -ds. Ochrony Środowiska
            -ds. Gospodarki Komunalnej

-Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

 

         2) GRUPA ROBOCZA O CHARAKTERZE CZASOWYM

    

A.   Grupa operacji i organizacji działań

-Przedstawiciel Komisariatu Policji w Wąchocku

-Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąchocku

 

B.   Grupa zabezpieczenia logistycznego

-Pracownik ds. Dróg

-Pracownik obsługujący Sekretariat Gminy

-Pracownik Referatu Finansowego

-Informatyk

-Przedstawiciel Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

-Dyrektor Gimnazjum w Starachowicach

-Pracownik gospodarczy(kierowca)

     

C.   Grupa opieki zdrowotnej pomocy społecznej

-Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

-Dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 
 

2.Imienny skład Gminnego Zespołu ,o którym mowa w ust. 1 podano w załączniku nr.1 do niniejszego zarządzenia.

 
 
 
§2
 
 
ZADANIA GMINNEGO ZESPOŁU OBEJMUJĄ
 

       -Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie             

          rozwoju sytuacji.

       -Realizacja procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej

       -Opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego

       -Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej

       -Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej

 
 
 
§3
 

REALIZACJA ZADAŃ

 

     - Gminny zespół zadania realizuje w czterech fazach: zapobiegania ,przygotowania, reagowania, odbudowy.

     - W fazie zapobiegania i przygotowania Gminny Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym.

     -Służba dyżurna gminnego zespołu urzęduje całodobowo w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska. Służba współpracuje z Centrum Dyspozycyjno-Alarmowym przy Ochotniczej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu gminy i przekazywanie ich Szefowi Gminnego Zespołu.

     -W wypadkach uzasadnionych zaistniałą sytuacją, na polecenie szefa zespołu ,służba dyżurna powiadamia określonych członków zespołu lub grup roboczych celem stawiennictwa w miejscu pracy.

    -W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Gminny Zespół pracuje w pełnym składzie grup(grupy stałe i czasowe)

   -Niezależnie od funkcjonowania i realizacji dotychczasowych zadań przez służbę dyżurną Gminnego Centrum Dyspozycyjno- Alarmowe, szef Gminnego Zespołu w zależności od sytuacji, może ustanowić służbę dyżurną spośród członków Gminnego Zespołu, zapewniając zmianowość pracy.

 
 
 
§4
 
 

Szef zespołu może zaprosić na posiedzenie Gminnego Zespołu ,specjalistów, ekspertów, przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych nie będących członkami Gminnego zespołu.

 
 
§5
 
 
 

Posiedzenia Gminnego Zespołu zwołuje i kieruje  szef ,a w razie jego nieobecności, zastępca .Posiedzenia zwołuje się w zależności od potrzeb.

§6
 
 
 

Sposób organizacji pracy Gminnego Zespołu ustala Regulamin Gminnego Zespołu stanowiący załącznik nr2 do niniejszego zarządzenia. Szczegółowe zasady reagowania ustala

Ilość odwiedzin: 2192
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Nr 19/2007
Skrócony opis: w sprawie powołania: GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-05-16 09:21:33
Data udostępnienia informacji: 2007-05-16 09:21:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-16 09:24:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner