logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
minus Zarządzenia Burmistrza
   plus Rok 2004
   plus Rok 2005
   plus Rok 2006
   minus Rok 2007
      minus Zarządzenie Nr 1/2007
      minus Zarządzenie Nr 2/2007
      minus Zarządzenie Nr 3/2007
      minus Zarządzenie Nr 4/2007
      minus Zarządzenia Nr 5/2007
      minus Zarządzenia Nr 6/2007
      minus Zarządzenie Nr 7/2007
      minus Zarządzenie nr 8/2007
      minus Zarządzenie nr 9/2007
      minus Zarządzenie Nr 10/2007
      minus Zarządzenia Nr 11/2007
      minus Zarządzenia Nr 12/2007
      minus Zarządzenia Nr 13/2007
      minus Zarządzenia Nr 14/2007
      minus Zarządzenie Nr 15/2007
      minus Zarządzenie nr 16/2007
      minus Zarządzenia Nr 17/2007
      minus Zarządzenia Nr 18/2007
      minus Zarządzenia Nr 19/2007
      minus Zarządzenie Nr 20/2007
      minus Zarządzenie Nr 21/2007
      minus Zarządzenie Nr 22/2007
      minus Zarządzenia Nr 23/2007
      minus Zarządzenia Nr 24/2007
      minus Zarządzenie Nr 25/2007
      minus Zarządzenia Nr 26/2007
      minus Zarządzenie Nr 27/2007
      minus Zarządzenie nr 28/2007
      minus Zarządzenie Nr 29/2007
      minus Zarządzenie Nr 30/2007
      minus Zarządzenie Nr 31/2007
      minus Zarządzenie Nr 32/2007
      minus Zarządzenie Nr 33/2007
      minus Zarządzenie Nr 33a/2007
      minus Zarządzenie Nr 34/2007
      minus Zarządzenie Nr 35/2007
      minus Zarządzenie Nr 36/2007
      minus Zarządzenie Nr 37/2007
      minus Zarządzenie Nr 38/2007
      minus Zarządzenie Nr 39/2007
      minus Zarządzenie Nr 40/2007
      minus Zarządzenie Nr 41/2007
      minus Zarządzenie Nr 43/2007
      minus Zarządzenie Nr 44/2007
      minus Zarządzenie Nr 45/2007
      minus Zarządzenie Nr 46/2007
      minus Zarządzenie Nr 47/2007
      minus Zarządzenie Nr 48/2007
      minus Zarządzenie Nr 49/2007
      minus Zarządzenie Nr 50/2007
      minus Zarządzenie Nr 51/2007
      minus Zarządzenie Nr 52/2007
      minus Zarządzenie Nr 53/2007
      minus Zarządzenie Nr 54/2007
      minus Zarządzenie Nr 55/2007
      minus Zarządzenie Nr 56/2007
      minus Zarządzenie Nr 57/2007
      minus Zarządzenie Nr 58/2007
      minus Zarządzenie Nr 59/2007
      minus Zarządzenie Nr 60/2007
      minus Zarządzenie Nr 61/2007
      minus Zarządzenie Nr 62/2007
      minus Zarządzenie Nr 63/2007
      minus Zarządzenie Nr 64/2007
      minus Zarządzenie Nr 65/2007
      minus Zarządzenie Nr 66/2007
      minus Zarządzenie Nr 67/2007
      minus Zarządzenie Nr 68/2007
      minus Zarządzenie Nr 69/2007
      minus Zarządzenie Nr 70/2007
      minus Zarządzenie Nr 71/2007
      minus Zarządzenie Nr 72/2007
      minus Zarządzenie Nr 73/2007
      minus Zarządzenie Nr 74/2007
      minus Zarządzenie Nr 75/2007
      minus Zarządzenie Nr 76/2007
      minus Zarządzenie Nr 77/2007
      minus Zarządzenie Nr 78/2007
      minus Zarządzenie Nr 79/2007
      minus Zarządzenie Nr 80/2007
      minus Zarządzenie Nr 81/2007
      minus Zarządzenie Nr 82/2007
      minus Zarządzenie Nr 83/2007
      minus Zarządzenie Nr 84/2007
      minus Zarządzenie Nr 85/2007
      minus Zarządzenie Nr 86/2007
      minus Zarządzenie Nr 87/2007
      minus Zarządzenie Nr 88/2007
      minus Zarządzenie Nr 89/2007
      minus Zarzadzenie Nr 90/2007
      minus Zarzadzenie Nr 91/2007
      minus Zarządzenie Nr 92/2007
      minus Zarządzenie Nr 93/2007
      minus Zarządzenie Nr 94/2007
      minus Zarządzenie Nr 95/2007
      minus Zarządzenie Nr 96/2007
      minus Zarządzenie Nr 97/2007
      minus Zarządzenie Nr 98/2007
      minus Zarządzenie Nr 99/2007
      minus Zarządzenie Nr 100/2007
      minus Zarządzenie Nr 101/2007
      minus Zarządzenie Nr 102/2007
      minus Zarządzenie Nr 103/2007
      minus Zarządzenie Nr 104/2007
      minus Zarządzenie Nr 105/2007
      minus Zarządzenie Nr 106/2007
      minus Zarządzenie Nr 107/2007
      minus Zarządzenie Nr 108/2007
      minus Zarządzenie Nr 109/2007
   plus Rok 2008
   plus Rok 2009
   plus Rok 2010
   plus Rok 2011
   plus Rok 2012
   plus Rok 2013
   plus Rok 2014
   plus Rok 2015
   plus Rok 2016
   plus Rok 2017
   plus Rok 2018
   plus Rok 2019
   plus Rok 2020
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Powszechny Spis Rolny 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE NR 14/2007
BURMISTRZA WĄCHOCKA
z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku
na rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Opracowuję plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 14/2007

Z dnia 16.03.2007 r
.

 

PLAN DOCHODÓW

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 955 055,00

 

01008

 

Melioracje wodne

1 955 055,00

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 694 527,00

 

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

260 528,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

120 627,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 627,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 039,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

89 588,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

30 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

83 482,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

57 470,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

57 470,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

26 012,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 000,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 012,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 194,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 194,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 194,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 417 054,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

500,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

500,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

691 432,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

560 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

1 700,00

 

 

0330

Podatek leśny

64 800,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

35 000,00

 

 

2680

Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

29 932,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

801 800,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

580 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

98 300,00

 

 

0330

Podatek leśny

12 500,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

75 000,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

5 000,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

1 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

95 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

14 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

6 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 828 322,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 798 322,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

30 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

6 041 171,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 780 749,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 780 749,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 193 184,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 193 184,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

15 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

15 000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

52 238,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

52 238,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 397 846,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 030 040,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 030 040,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

32 920,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

32 920,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

145 375,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

111 166,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

34 209,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

99 009,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

99 009,00

 

85295

 

Pozostała działalność

90 502,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

90 502,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

110 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

110 000,00

Razem:

15 126 429,00

 

 


Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW

dział

rozdział

paragraf

treść

wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 868 828,00

 

01008

 

Melioracje wodne

2 704 341,00

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 009 814,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 694 527,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

162 487,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 187,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 300,00

 

01030

 

Izby rolnicze

2 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

5 000,00

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

5 000,00

600

 

 

Transport i łączność

192 000,00

 

60011

 

Drogi publiczne krajowe

18 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

160 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

14 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

73 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

73 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

58 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

160 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

150 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 012 371,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

57 470,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 870,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

85 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 580 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

822 700,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

65 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

153 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 000,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

62 000,00

 

 

4260

Zakup energii

30 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

6 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

12 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

25 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

25 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

27 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

35 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

27 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

247 901,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

160 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 901,00

 

 

4260

Zakup energii

32 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 194,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 194,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

998,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

172,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

24,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

73 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

63 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 435,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

765,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 745,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

250,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 505,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

 

75495

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22 000,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

22 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

17 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

220 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

220 000,00

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

20 000,00

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

200 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

140 000,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

 

 

4810

Rezerwy

0,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

140 000,00

 

 

4810

Rezerwy

140 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

288 822,00

 

80110

 

Gimnazja

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

32 500,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

18 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

14 500,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 322,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19 322,00

 

80195

 

Pozostała działalność

137 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

 

 

4260

Zakup energii

20 000,00

 

 

4810

Rezerwy

110 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

60 000,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00


 

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

5 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 081 620,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 030 040,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 911 840,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 530,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 470,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 200,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

20 580,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20 280,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

5 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

5 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

26 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

2 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

24 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

10 000,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

10 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

552 536,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

108 536,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4260

Zakup energii

5 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63 536,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

220 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

220 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

224 000,00

 

 

4260

Zakup energii

180 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

380 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

215 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

215 000,00

 

92116

 

Biblioteki

165 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

165 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

5 000,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

Razem:

10 145 371,00

 

Ilość odwiedzin: 2028
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Nr 14/2007
Skrócony opis: w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku na rok 2007
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-05-15 14:22:50
Data udostępnienia informacji: 2007-05-15 14:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 15:24:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner